1. Trang chủ
  2. Thiết bị (Mới)
  3. Danh sách nghiệp vụ

Danh sách nghiệp vụ

Cán bộ thiết bị sử dụng phân hệ thiết bị

Giáo viên được phân quyền quản lý thiết bị

Giáo viên sử dụng phân hệ thiết bị

  • 1. Đăng ký mượn thiết bị
  • 2. Đăng ký mượn kho/phòng
Cập nhật 28/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ