Giảm thiết bị

Mục đích

Cho phép cán bộ quản lý thiết bị lập và quản lý các phiếu ghi giảm thiết bị trong trường hợp các thiết bị mất, hỏng không sửa chữa được, các thiết bị lỗi thời hoặc được điều chuyển sang đơn vị khác.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Lập phiếu ghi giảm thiết bị

I. Lập phiếu ghi giảm thiết bị

Sau khi thực hiện Kiểm kê thiết bị, phát hiện thiết bị mất, hỏng không sửa chữa được, các thiết bị lỗi thời không dùng đến hoặc được điều chuyển sang đơn vị khác, anh/chị thực hiện ghi giảm thiết bị như sau:

 1. Vào Thiết bị\Giảm thiết bị. Nhấn Lập phiếu để lập phiếu ghi giảm thiết bị.
 2. Khai báo thông tin trên phiếu ghi giảm thiết bị: Số phiếu, ngày lập, nội dung.
 3. Tại phần Danh sách thiết bị:
  • Nhấn Thêm dòng để thêm từng thiết bị ghi giảm.
  • Nhấn vào dấu mũi tên để chọn thiết bị cần ghi giảm trong danh sách thiết bị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
  • Nhấn Chọn nhiều thiết bị để ghi giảm nhiều thiết bị cùng một lúc:
   • Tích chọn trạng thái thiết bị muốn hiển thị để dễ dàng tìm kiếm: Hỏng, mất, còn sử dụng.
   • Lọc nhanh danh sách thiết bị theo Kho/Phòng; Khối lớp; Môn học hoặc anh/chị có thể tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách nhập mã TB, tên TB để tìm kiếm.
   • Tích chọn các thiết bị. Nhấn Chọn.

4. Phần mềm lấy lên các thông tin: Tên thiết bị, Loại thiết bị, Đơn vị tính,…. mà anh/chị đã khai báo trước đó.

 • Anh/chị nhập số lượng thiết bị theo tình trạng hỏng/mất/còn sử dụng theo thực tế đơn vị.
 • Phần mềm tự động tính Tổng SL giảm = Hỏng + Mất + Còn SD

5. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu.

Lưu ý:

 • Trường hợp anh/chị thực hiện thanh lý thiết bị và ghi giảm, phần mềm tự động ghi giảm các thiết bị thanh lý.
 • Số lượng thiết bị ghi giảm phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng thiết bị trong kho. Trường hợp anh/chị ghi số lượng thiết bị giảm lớn hơn số lượng thiết bị trong kho, phần mềm hiển thị thông báo:
 • Ngày lập trên Phiếu ghi giảm thiết bị nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại anh/chị lập
 • Sau khi phiếu ghi giảm thiết bị được lưu giữ, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại các thông tin số lượng thiết bị, số lượng hỏng, mất và còn dùng được của các thiết bị này trên màn hình Danh sách thiết bị.
II. Chỉnh sửa phiếu ghi giảm thiết bị

II. Chỉnh sửa phiếu ghi giảm thiết bị

Để thực hiện bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin thiết bị anh/chị thực hiện như sau:

 1. Vào Thiết bị\Giảm thiết bị. 
 2. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại phiếu ghi giảm muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa thông tin thiết bị ghi giảm, nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường hợp trong phiếu ghi giảm thiết bị có thiết bị đã phát sinh các nghiệp vụ tăng thiết bị thì anh/chị không được phép sửa thông tin ghi giảm thiết bị đó.

III. Xóa phiếu ghi giảm thiết bị

III. Xóa phiếu ghi giảm thiết bị

 1. Vào Thiết bị\Giảm thiết bị. 
 2. Nhấn biểu tượng thùng rác tại phiếu muốn xóa và xác nhận Xóa.

Lưu ý: Trường hợp trong phiếu ghi giảm thiết bị có thiết bị đã phát sinh các nghiệp vụ tăng thiết bị thì anh/chị không được phép xóa thông tin ghi giảm thiết bị đó.

IV. In phiếu ghi giảm thiết bị

IV. In phiếu ghi giảm thiết bị

 1. Để in phiếu ghi giảm thiết bị để phục vụ mục đích báo cáo, anh/chị chọn phiếu ghi giảm rồi nhấn vào máy in, chọn In phiếu ghi giảm.
 2. Thiết lập thông tin chân chữ ký hiển thị trên phiếu, nhấn Lưu.
 3. Phần mềm trả ra phiếu ghi giảm thiết bị tại đơn vị. Anh/chị có thể in hoặc tải về máy với nhiều định dạng (PDF, Excel, Word,..)
Cập nhật 09/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ