Duyệt và ghi mượn kho/phòng

Giúp CBTB đảm bảo cho giáo viên mượn đúng kho/phòng để sử dụng, đồng thời lưu trữ thông tin trên sổ mượn trả, phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác duyệt và ghi mượn kho/phòng.

I. Ghi mượn kho/phòng từ phiếu mượn của giáo viên

I. Ghi mượn kho/phòng từ phiếu mượn của giáo viên

Trường hợp giáo viên mới chỉ lập kế hoạch đăng ký mượn kho/phòng, đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ cập nhật tình trạng mượn như sau:

  • Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn kho/phòng
  • Nhấn Ghi mượn, tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viên mượn, Kho/phòng mượn, Thời gian mượn.
  • Tích chọn các phiếu mượn cần ghi mượn theo kết quả tìm kiếm
  • Nhấn Lưu, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn Kho/phòng từ Chưa mượn sang Đã mượn.
II. Ghi mượn nhanh

II. Ghi mượn nhanh

Trường hợp chỉ mượn kho/phòng trong ngày, không có kế hoạch mượn theo tuần hoặc kho/phòng bộ môn đó không thể mượn dài hạn, anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn kho/phòng gồm: Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn), Ngày mượnTiết sử dụngMôn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Môn học, Lớp dạy.
 2. Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
  • Tích chọn phiếu mượn kho/phòng có thiết bị kèm theo.
  • Nhấn Chọn thiết bị cần đăng ký mượn
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
   • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
    Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn
  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
    

   • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn học và loại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
   • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu và ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn kho/phòng.
 4. Sau khi CBTB lập đăng ký mượn nhanh kho/phòng cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
Cập nhật 06/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ