1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Cán bộ thiết bị muốn mượn nhiều thiết bị để tiết kiệm thời gian khi lập phiếu đăng ký mượn thiết bị thì làm thế nào?

Cán bộ thiết bị muốn mượn nhiều thiết bị để tiết kiệm thời gian khi lập phiếu đăng ký mượn thiết bị thì làm thế nào?

Mục đích: Giúp giáo viên có thể mượn nhiều thiết bị và thiết lập nhanh các thông tin về số lượng, thời gian mượn,… khi lập phiếu đăng ký mượn.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Mượn trả\Mượn thiết bị, chọn Đăng ký mượn để lập phiếu đăng ký mượn thiết bị.
 2. Khai báo thông tin giáo viên và tuần học đăng ký mượn thiết bị. Tại ngày cần đăng ký mượn, chọn Thêm nhiều TB để đăng ký mượn nhanh nhiều thiết bị trong phiếu.
 3. Cán bộ thiết bị có thể lọc nhanh danh sách thiết bị theo môn học, loại thiết bị hoặc nhập tên, mã TB trên thanh tìm kiếm. Tích chọn các thiết bị cần mượn, nhấn Tiếp tục.
 4. Cán bộ thiết bị có thể nhập thêm các thông tin bổ sung để hoàn thành phiếu đăng ký mượn:
  • Tiết học, Tiết PPCT – Tên bài dạy, Lớp, Mục đích,…
  • Tùy chỉnh thông tin số lượng thiết bị muốn đăng ký mượn
  • Sau khi hoàn tất, nhấn Hoàn thành.

5. Nhấn Lưu để lưu phiếu đăng ký mượn thiết bị thành công.

Lưu ý: Trường hợp chọn thiết bị xong cán bộ thiết bị nhấn Hoàn thành, phần mềm chuyển sang phiếu đăng ký mượn thiết bị. Anh/chị bổ sung các thông tin còn thiếu và nhấn Lưu để hoàn tất phiếu đăng ký mượn thiết bị.

Cập nhật 15/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ