Đăng ký mượn kho/phòng

Giúp CBTB có thể dễ dàng ghi nhận được phiếu mượn kho/phòng đồng thời quản lý/duyệt được các phiếu mượn đó cùng thông tin kho/phòng bộ môn được mượn trong trường.

 1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn Kho/phòng
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị/kho/phòng hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị, kho/phòng.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác lập phiếu mượn kho/phòng.

I. Cấp Tiểu học

I. Cấp Tiểu học

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

1.1 Cán bộ thiết bị lập hộ kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn\Danh sách kho/phòng để lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần
 2. Nhập tên giáo viên đăng ký mượn kho/phòng từ danh mục Cán bộ, giáo viên trên phần mềm.
 3. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn kho/phòng:
  • Chọn thời gian mượn kho/phòng theo Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Cần mượn kho/phòng vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin kho/phòng cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin kho/phòng bao gồm: Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn), Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Lớp.
   Lưu ý: 

    • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn kho/phòng để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
    • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn kho/phòng để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu
  • Sau khi lập phiếu đăng ký mượn kho/phòng, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
  • Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Kho/phòng từ Chưa mượn sang Đã mượn

1.2. CBTB lập hộ phiếu đăng ký mượn kho/phòng theo ngày

Trường hợp chỉ mượn kho/phòng trong ngày, không có kế hoạch mượn theo tuần hoặc kho/phòng bộ môn đó không thể mượn dài hạn, anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh.

 1. Nhấn vào Ghi mượn\Ghi mượn nhanh
 2. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn kho/phòng gồm: Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn), Giáo viên, Ngày mượn, Tiết sử dụng, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Môn học, Lớp dạy.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu và ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn kho/phòng.
 4. Sau khi CBTB lập đăng ký mượn nhanh kho/phòng cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
II. Cấp THCS/THPT

II. Cấp THCS/THPT

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

2.1. Cán bộ thiết bị lập hộ kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần

 1. Nhấn vào Đăng ký mượn\Danh sách kho/phòng để lập kế hoạch mượn kho/phòng theo tuần
 2. Nhập tên giáo viên đăng ký mượn kho/phòng từ danh mục Cán bộ, giáo viên trên phần mềm.
 3. Khai báo thông tin trên phiếu ghi mượn kho/phòng:
  • Chọn thời gian mượn kho/phòng theo Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Cần mượn kho/phòng vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin kho/phòng cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin kho/phòng bao gồm: Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn),, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy
  • Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
   • Để chọn nhanh và mượn kèm các thiết bị thường dùng trong kho phòng, nhấn Lấy thiết bị thường dùng
   • Để mượn kèm các thiết bị khác, tích chọn phiếu mượn kho/phòng cần mượn kèm thiết bị. Nhấn Mượn thiết bị cho Kho/phòng, chương trình tự động chuyển sang màn hình mượn thiết bị, anh/chị thực hiện khai báo các thông tin thiết bị cần mượn kèm
  • Lưu ý: 
   • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
   • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu

2.2. CBTB lập hộ phiếu đăng ký mượn kho/phòng theo ngày

Trường hợp chỉ mượn kho/phòng trong ngày, không có kế hoạch mượn theo tuần hoặc kho/phòng bộ môn đó không thể mượn dài hạn, anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn kho/phòng gồm: Kho/phòng (Tên kho/phòng cần mượn), Ngày mượn, Tiết sử dụng, Môn học, Lớp, Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Môn học, Lớp dạy.
 2. Trường hợp muốn mượn thiết bị kèm theo kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
  • Tích chọn phiếu mượn kho/phòng có thiết bị kèm theo.
  • Nhấn Chọn thiết bị cần đăng ký mượn
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
   • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
    Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
   • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn
  • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.

   • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn học và loại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
   • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
 3. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu và ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn kho/phòng.
 4. Sau khi CBTB lập đăng ký mượn nhanh kho/phòng cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
Cập nhật 10/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ