Thiết lập phiếu đăng ký mượn

Mục đích: Giúp Cán bộ thiết bị thiết lập được phiếu mượn thiết bị/kho,phòng theo nhu cầu theo dõi, thống kê của trường để đảm bảo các giáo viên bộ môn cung cấp đủ thông tin mượn trả.

Hướng dẫn thực hiện:

Mượn thiết bị

Cách 1: Thiết lập từ Hệ thống
 1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Phiếu đăng ký mượn.
 2. Tại mục Mượn thiết bị, tích chọn các các thông tin muốn hiển thị trên phiếu đăng ký mượn. Trong đó:
  • Các trường thông tin bắt buộc, tối thiểu phải có trên phiếu mượn: Tiết học, Tên – Mã thiết bị, Số lượng đăng ký, Đơn vị tính.
  • Tùy vào nhu cầu thực tế đơn vị, Cán bộ thiết bị có thể tích chọn thêm các thông tin: Môn học; Lớp; Tiết (PPCT) – Tên bài dạy; Mục đích (VD: Thực hành hay Biểu diễn).

3. Cán bộ thiết bị có thể sắp xếp lại thứ tự cột thông tin hiển thị bằng cách ấn giữ cột thông tin và kéo thả để thay đổi.

4. Sau khi thiết lập thông tin, Cán bộ thiết bị có thể nhìn thấy giao diện hiển thị cho giáo viên bộ môn khi đăng ký mượn thiết bị (Trên Website và trên ứng dụng SISAP Giáo viên).
5. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Cán bộ thiết bị có thể thiết lập đầy đủ các thông tin hiển thị nhanh chóng, dễ dàng bằng cách chọn Đưa về thiết lập mặc định.

Cách 2: Thiết lập tại phiếu Đăng ký mượn thiết bị
 1. Vào Mượn trả\Mượn thiết bị\Đăng ký mượn.
 2. Cán bộ thiết bị có thể thiết lập hiển thị và sắp xếp thông tin trên phiếu đăng ký mượn thiết bị bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng trên góc phải màn hình:
  • Các trường thông tin bắt buộc, tối thiểu phải có trên phiếu mượn: Tiết học, Tên – Mã thiết bị, Số lượng đăng ký, Đơn vị tính.
  • Tùy vào nhu cầu thực tế đơn vị, Cán bộ thiết bị có thể tích chọn thêm các thông tin: Môn học; Lớp; Tiết (PPCT) – Tên bài dạy; Mục đích (Ví dụ: Thực hành hay Biểu diễn).
  • Sau khi thiết lập thông tin, Cán bộ thiết bị có thể sắp xếp lại thứ tự cột thông tin bằng cách ấn giữ cột thông tin và kéo thả để thay đổi.
  • Nhấn vào Xem trước hiển thị điện thoại để xem giao diện phiếu mượn hiển thị trên ứng dụng SISAP Giáo viên.
  • Cán bộ thiết bị có thể thiết lập đầy đủ các thông tin hiển thị nhanh chóng, dễ dàng bằng cách chọn Đưa về thiết lập mặc định.
  • Nhấn Xác nhận để hoàn tất.

Mượn kho/phòng

Cách 1: Thiết lập từ Hệ thống
 1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Phiếu đăng ký mượn.
 2. Tại mục Mượn kho phòng, tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên phiếu đăng ký mượn. Trong đó các thông tin được đánh dấu sao là bắt buộc hiển thị trên phiếu để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
  3. Cán bộ thiết bị có thể sắp xếp lại thứ tự cột thông tin hiển thị bằng cách ấn giữ cột thông tin và kéo thả để thay đổi.4. Sau khi thiết lập thông tin, Cán bộ thiết bị có thể nhìn thấy giao diện hiển thị cho giáo viên bộ môn khi đăng ký mượn thiết bị (Trên Website và trên ứng dụng SISAP Giáo viên).
Cách 2: Thiết lập tại phiếu Đăng ký mượn kho phòng
 1. Vào Mượn trả\Mượn thiết bị\Đăng ký mượn. Cán bộ thiết bị có thể thiết lập hiển thị và sắp xếp thông tin trên phiếu đăng ký mượn kho phòng bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng trên góc phải màn hình.
 2. Tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên phiếu đăng ký mượn. Trong đó các thông tin được đánh dấu sao là bắt buộc hiển thị để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.
  • Sau khi thiết lập thông tin, Cán bộ thiết bị có thể sắp xếp lại thứ tự cột thông tin bằng cách ấn giữ cột thông tin và kéo thả để thay đổi.
  • Nhấn vào Xem trước đăng ký mượn trên điện thoại sau khi thiết lập để xem giao diện phiếu mượn hiển thị trên ứng dụng SISAP Giáo viên.
  • Cán bộ thiết bị có thể thiết lập đầy đủ các thông tin hiển thị nhanh chóng, dễ dàng bằng cách chọn Đưa về thiết lập mặc định.

3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất thiết lập phiếu mượn.

Cập nhật 05/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ