Thông tin năm học

Mục đích: Giúp CBTB chủ động thiết lập thời gian năm học chi tiết theo từng tuần học đúng với thực tế tại đơn vị.

Các bước thực hiện

1. Khởi tạo năm học mới

  • Vào Hệ thống/Thiết lập/Thông tin năm học, nhấn Thêm để thêm năm học mới.
  • Khai báo các thông tin năm học: Thời gian bắt đầu học kỳ I, Thời gian bắt đầu học kỳ II, Thời gian kết thúc năm học.
  • Nhấn Xác nhận để lưu năm học mới.

2. Sửa năm học

  • Trường hợp anh/chị muốn thay đổi thông tin năm học đã khởi tạo, nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng với năm học để thực hiện chỉnh sửa thông tin. Nhấn Xác nhận để lưu hoặc nhấn Đóng để hủy bỏ chỉnh sửa.

3. Thiết lập tuần

  • Để xem chi tiết các tuần trong năm học đã khởi tạo, anh/chị nhấn vào tên năm học tương ứng. Trường hợp tuần học thực tế khác với tuần học khởi tạo mặc định, anh chị nhấn vào đây và chọn thời gian phù hợp
    Nhấn Lưu để lưu thiết lập.
  • Trường hợp đã phát sinh dữ liệu mượn trả thiết bị/kho phòng trong khoảng thời gian năm học bị thay đổi, phần mềm hiển thị thông báo như dưới đây. Nhấn Có thay đổi để thay đổi thời gian của các phát sinh liên quan hoặc nhấn Không để hủy bỏ thay đổi.
Cập nhật 28/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ