Nguồn cấp

Mục đích

Hệ thống đã mặc định mang đi danh mục các nguồn cấp và không cho phép sửa, xoá các danh mục này. Tuy nhiên, cán bộ quản lý thiết bị vẫn có thể khai báo bổ sung các nguồn cấp khác theo thực tế nhập thiết bị.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Thêm nguồn cấp

I. Thêm nguồn cấp

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Nguồn cấp
 2. Nhấn Thêm để thêm nguồn cấp khác nguồn cấp phần mềm mặc định mang đi.
 3. Khai báo thông tin nguồn cấp, nhấn Lưu
II. Sửa danh mục nguồn cấp

II. Sửa danh mục nguồn cấp

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Nguồn cấp
 2. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại danh mục nguồn cấp muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa thông tin nguồn cấp, nhấn Lưu

Lưu ý:

 • Trường hợp đơn vị có thiết bị được nhập từ nguồn cấp trong năm học này, anh/chị thực hiện Ngừng theo dõi nguồn cấp đó.
 • Anh/chị không được phép sửa thông tin các nguồn cấp hệ thống đã mặc định mang đi theo từng cấp học.
III. Xóa danh mục nguồn cấp

III. Xóa danh mục nguồn cấp

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Nguồn cấp
 2. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại nguồn cấp muốn xóa để xóa từng danh mục nguồn cấp.
 3. Trường hợp muốn xóa nhiều danh mục nguồn cấp, anh/chị thực hiện như sau:

  • Tích chọn danh mục nguồn cấp muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng “Tiện ích”, chọn Xóa
  • Nhấn Xóa để xóa danh mục môn học.
Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ