Kho/Phòng

Mục đích

Cho phép CBTB thêm, sửa xóa thông tin danh sách kho/phòng, nơi đặt thiết bị và các phòng chức năng.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Thêm mới kho/phòng bộ môn

I. Thêm kho/phòng bộ môn

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Kho/Phòng.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách kho/phòng mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụng, hoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng kho/phòng.
 3. Nhấn Thêm để thêm mới kho/phòng.
 4. Khai báo thông tin về kho/phòng học bộ môn.
  Tích chọn Là phòng học chức năng nếu phòng thêm mới là phòng học chức năng.
 5. Nhấn Lưu
II. Khai báo thiết bị thường dùng

II. Khai báo thiết bị thường dùng

 • Vào Hệ thống\Danh mục\Kho phòng
 • Chọn kho phòng để thêm danh sách thiết bị cần sử dụng
 • Nhấn Thêm dòng và thêm các thiết bị thường sử dụng tương ứng với kho phòng từ danh sách thiết bị
 • Nhấn Lưu để lưu danh sách.
III. Sửa thông tin kho/phòng

III. Sửa thông tin kho/phòng bộ môn

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Kho/Phòng.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách kho/phòng mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụng, hoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng kho/phòng.
 3. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại kho/phòng muốn chỉnh sửa.
 4. Chỉnh sửa thông tin kho/phòng, nhấn Lưu
IV. Xóa danh mục Kho/phòng

IV. Xóa danh mục Kho/phòng

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Kho/Phòng.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách kho/phòng mà anh/chị đã thực hiện khai báo tại bước Bắt đầu sử dụng, hoặc đã khai báo trước đó. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho từng kho/phòng.
 3. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại kho/phòng muốn xóa để xóa từng danh mục kho/phòng.
 4. Trường hợp muốn xóa nhiều danh mục kho/phòng, anh/chị thực hiện như sau:
  • Tích chọn danh mục kho/phòng muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng “Tiện ích”, chọn Xóa
  • Nhấn Xóa để xóa danh mục kho/phòng
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ