Loại thiết bị

Mục đích

Hệ thống đã mặc định mang đi danh mục các loại thiết bị và không cho phép sửa, xoá các danh mục này. Tuy nhiên, cán bộ quản lý thiết bị vẫn có thể khai báo bổ sung các loại thiết bị khác đang được sử dụng tại trường.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Thêm mới loại thiết bị

I. Thêm mới loại thiết bị

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Loại thiết bị
 2. Nhấn Thêm để thêm mới loại thiết bị.
 3. Nhập thông tin loại thiết bị, nhấn Lưu
II. Chỉnh sửa thông tin loại thiết bị

II. Chỉnh sửa thông tin loại thiết bị

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Loại thiết bị
 2. Nháy đúp chuột hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại danh mục loại thiết bị muốn chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa thông tin loại thiết bị, nhấn Lưu

Lưu ý:

 • Trường hợp đơn vị có loại thiết bị không quản lý trong năm học này, anh/chị thực hiện Ngừng theo dõi loại thiết bị đó.
 • Anh/chị không được phép sửa thông tin các loại thiết bị hệ thống đã mặc định mang đi theo từng cấp học.
III. Xóa thông tin loại thiết bị

III. Xóa thông tin loại thiết bị

 1. Vào Thiết bị (New)\Danh mục\Loại thiết bị
 2. Nhấn biểu tượng “thùng rác” tại loại thiết bị muốn xóa để xóa từng danh mục loại thiết bị.
 3. Trường hợp muốn xóa nhiều danh mục loại thiết bị, anh/chị thực hiện như sau:

  • Tích chọn danh mục loại thiết bị muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng “Tiện ích”, chọn Xóa
  • Nhấn Xóa để xóa danh mục loại thiết bị.
Cập nhật 11/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ