Sổ mượn trả thiết bị

Mục đích

Giúp CBTB dễ dàng in được sổ mượn thiết bị và sổ theo dõi sử dụng TB phục vụ công tác lưu trữ, kiểm tra của đơn vị.

Các bước thực hiện:

 • Vào Báo cáo/Sổ mượn trả thiết bị. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem 

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Sổ mượn trả thiết bị

I. Sổ mượn trả thiết bị

 1. Tích chọn Sổ mượn TB.
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Chọn năm học cần lấy số liệu in báo cáo
  • Thời gian in báo cáo: Tuần, Tháng, Học kỳ, Cả năm hay Tùy chọn theo thời gian bất kỳ
  • In theo Môn học/Tổ bộ môn/Kho phòng
   Chọn môn học/tổ bộ môn/kho phòng tương ứng
  • Tiết sử dụng TB: Thực hành/Biểu diễn
  • Tích chọn Theo dõi ký mượn để lấy lên thông tin cột người ký mượn hoặc In trang bìa + trang nhận xét, mục lục(nếu cần)
 3. Nhấn Đồng ý, nhấn Xuất khẩu này để xuất báo cáo ra file excel, word, doc,…
II. Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị giáo dục

II. Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị giáo dục

 1. Tích chọn Sổ theo dõi sử dụng TB.
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Chọn năm học cần lấy số liệu in báo cáo
  • Thời gian in báo cáo: Tuần, Tháng, Học kỳ, Cả năm hay Tùy chọn theo thời gian bất kỳ
  • In theo Môn học/Tổ bộ môn/Kho phòng
   Chọn môn học/tổ bộ môn/kho phòng tương ứng
  • Tiết sử dụng TB: Thực hành/Biểu diễn
  • Tích chọn Chi tiết theo lớp để lấy thông tin lớp hoặc In trang bìa + trang nhận xét, mục lục(nếu cần)
 3. Nhấn Đồng ý, nhấn Xuất khẩu này để xuất báo cáo ra file excel, word, doc,…
Cập nhật 17/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ