TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị

Mục đích

Giúp Cán bộ thiết bị dễ dàng in được Sổ mượn thiết bịSổ theo dõi sử dụng thiết bị, phục vụ công tác lưu trữ, kiểm tra của đơn vị.

Các bước thực hiện:

 • Vào Báo cáo, chọn TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị.
 • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 • Khai báo tham số báo cáo.

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

I. Sổ mượn trả thiết bị

I. Sổ mượn trả thiết bị

 1. Tích chọn Sổ mượn TB.
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Chọn năm học cần lấy số liệu in báo cáo.
  • Thời gian in báo cáo: Tuần, Tháng, Học kỳ, Cả năm hay Tùy chọn theo thời gian bất kỳ.
  • In theo: Môn học/Tổ bộ môn/Kho phòng. Chọn Môn học/tổ bộ môn/kho phòng tương ứng.
  • Tiết sử dụng TB: Thực hành/Biểu diễn hoặc Tất cả.
  • Tích chọn Theo dõi ký mượn để lấy lên thông tin cột người ký mượn hoặc In trang bìa + trang nhận xét, Mục lục, Tách sổ (nếu cần).
  • Nhập tên cán bộ quản lý thiết bị (nếu cần hiển thị trên trang bìa)
 3. Lưu ý: Đối với chế độ In theo Tổ bộ môn, nếu không tích chọn Thống kê cả giáo viên không có dữ liệu,  sẽ mặc định chỉ in ra sổ có các giáo viên phát sinh dữ liệu mượn trả.
  Chế độ in theo Môn học hoặc Kho phòng, phần mềm đã mặc định chỉ in các giáo viên có phát sinh dữ liệu.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu, chọn Xuất khẩu này để xuất báo cáo ra file excel, word, doc,…
II. Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị giáo dục

II. Sổ theo dõi sử dụng thiết bị giáo dục

 1. Tích chọn Sổ theo dõi sử dụng TB.
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo:
  • Chọn năm học cần lấy số liệu in báo cáo
  • Thời gian in báo cáo: Tuần, Tháng, Học kỳ, Cả năm hay Tùy chọn theo thời gian bất kỳ.
  • In theo Tổ bộ môn/Kho phòng. Chọn tổ bộ môn/kho phòng tương ứng.
  • Tiết sử dụng TB: Thực hành/Biểu diễn/Tất cả.
  • Tích chọn Chi tiết theo lớp để lấy thông tin lớp hoặc In trang bìa + trang nhận xét, Tách sổ (nếu cần).
 3. Lưu ý: Đối với chế độ In theo Tổ bộ môn, nếu không tích chọn Thống kê cả giáo viên không có dữ liệu,  sẽ mặc định chỉ in ra sổ có các giáo viên phát sinh dữ liệu mượn trả.
  Chế độ in theo Môn học hoặc Kho phòng, phần mềm đã mặc định chỉ in các giáo viên có phát sinh dữ liệu.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu, chọn Xuất khẩu để xuất báo cáo ra file excel, word, doc,…
Cập nhật 09/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ