Sổ theo dõi thiết bị giáo dục

Mục đích:

Giúp cán bộ thiết bị ghi chép thông tin về thiết bị và quản lý số lượng, biến động tăng giảm thiết bị giáo dục trong năm học.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Báo cáo/Danh sách báo cáo/TB-S01 – Sổ theo dõi thiết bị giáo dục
  2. Khai báo các tham số báo cáo:
  • Hình thức thống kê theo: Môn học/Lớp học
  • Loại sổ In theo Từng năm/5 năm
  • Chọn năm học muốn thống kê thiết bị
  • Chọn môn học để thống kê thiết bị
  • Tùy chọn Hiển thị số lượng thiết bị bỏng, Hiển thị số lượng chi tiết theo kỳ, Hiển thị dữ liệu trên 1 sổ
  1. Nhấn Lấy dữ liệu để in sổ
Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ