1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo khác
 5. TB-S03: Sổ nhật ký sử dụng phòng bộ môn

TB-S03: Sổ nhật ký sử dụng phòng bộ môn

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị quản lý các thông tin mượn trả phòng bộ môn cùng các thiết bị mượn kèm và thống kê báo cáo khi cần.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Thiết bị\Báo cáo, chọn TB-S03: Sổ nhật ký sử dụng phòng bộ môn.
 2. Nhấn đúp chuột vào báo cáo hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số:
  • Năm: Chọn năm học cần lấy số liệu in sổ.
  • Thời gian: Tùy chọn theo Cả năm; Tuần; Tháng; Học kỳ hoặc Tùy chọn từ ngày đến ngày
  • Kho/phòng: Chọn kho/phòng để lấy lên thông tin báo cáo.
  • Chân chữ ký: Cho phép tùy chỉnh hiển thị chữ ký tại số báo cáo.

4. Sau khi hoàn tất khai báo, nhấn Lấy dữ liệu. Chọn Xuất khẩu để xuất báo cáo ra định dạng: PDF, excel, word,..
Lưu ý: Cán bộ thiết bị nhanh chóng nắm bắt tình trạng thiết bị sau khi trả để báo cáo ngay tại cột Tình trạng thiết bị khi trả: Hỏng, Mất, BT (Bình thường), Còn, SD (Sử dụng).

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ