Thiết bị được cấp

Mục đích

Giúp CBTB xác nhận nhận số lượng thiết bị nhận về từ nguồn cấp PGD/SGD đồng thời ghi tăng thiết bị vừa nhận về trên phần mềm.

Các bước thực hiện

 • Trường hợp trường được được Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động mua sắm và phân bổ thiết bị cấp cho trường, phân mềm hiển thị thông báo như sau.

Nhấn vào đây tại bảng thông báo để kiểm tra danh sách thiết bị được cấp. Nhấn Xác nhận ghi tăng để ghi tăng thiết bị.

 • Trường hợp CBTB lập đề nghị mua sắm gửi đơn vị chủ quản, đơn vị chủ quản đã lập kế hoạch và tiến hành mua sắm tập trung rồi phân bố thiết bị về các trường. Sau khi nhận được thiết bị từ đơn vị chủ quản, anh/chị thực hiện xác nhận và ghi tăng thiết bị nhận.
 1. Vào Đề nghị mua sắm/Thiết bị được cấp,
 2. Chọn phiếu đề nghị mua sắm cần xác nhận, tích chọn các thiết bị đã nhận, nhấn Xác nhận ghi tăng
 3. Anh/chị thực hiện Đối chiếu thiết bị PGD/SGD gửi và thiết bị thực nhận tại trường. Nhập lại Tên thiết bị (là tên của thiết bị trên phần mềm) (nếu cần); số lượng thiết bị thực nhận tại trường và Diễn giải (nếu cần)
 4. Sau khi hoàn tất, nhấn Tiếp tục chuyển sang bước Xác nhận ghi tăng. Phần mềm tự động kiểm tra các thiết bị ghi tăng.
  Trường hợp thiết bị mới chưa khai báo trên phần mềm, anh/chị có thể:

  • Thêm thiết bị mới, đồng thời ghi tăng: phần mềm tự động thêm thiết bị mới vào danh mục thiết bị, đồng thời ghi tăng thiết bị đó
  • Chỉ ghi tăng thiết bị có trong danh sách thiết bị ở trường.
  • Nhấn vào đây để khai báo thiết bị mới rồi thực hiện lại xác nhận ghi tăng thiết bị
 5. Nhấn Xác nhận, thực hiện điền các thông tin còn thiếu phiếu ghi tăng như: Số hiệu, đơn giá, Thành tiền, hạn sử dụng, Nước sản xuất,… Nhấn Ghi tăng

Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ