Đề xuất mua sắm

Mục đích

Cho phép cán bộ thiết bị thực hiện tổng hợp, gửi đề nghị mua sắm thiết bị lên đơn vị chủ quản là Sở Giáo dục phê duyệt, đồng thời ghi tăng các thiết bị được cấp từ đơn vị chủ quản.

Các bước thực hiện

Sau khi đơn vị chủ quản (SGD) ban hành danh mục thiết bị tham khảo tương ứng với từng cấp học, môn học, CBTB thực hiện tổng hợp đề xuất mua sắm mua sắm các thiết bị có trong danh mục này.

  1. Lập đề nghị mua sắm
    • Vào Đề nghị mua sắm/Đề xuất mua sắm, phần mềm hiển thị danh sách các đề xuất mua sắm của trường nhận từ đơn vị chủ quản.
    • Nhấn vào biểu tượng cây bút xanh tại đề xuất mua sắm cần gửi. Tại đây hiển thị các thiết bị nằm trong danh mục thiết bị được của đơn vị chủ quản gửi xuống.
    • Nhập lần lượt Số lượng đề xuất của các thiết bị, nhấn Lưu để lưu lại phiếu đề xuất mua sắm/Lưu và gửi để lưu và gửi đề xuất mua sắm lên đơn vị chủ quản.
  2. Sau khi SGD đã tiến hành mua sắm tập trung và phân bố thiết bị về các trường, anh/chị thực hiện xác nhận và ghi tăng thiết bị nhận. (Xem hướng dẫn tại đây)
Cập nhật 18/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ