Đăng ký mượn thiết bị

Giúp CBTB có thể dễ dàng ghi nhận được phiếu mượn thiết bị đồng thời quản lý/duyệt được các phiếu mượn đó cùng thông tin thiết bị được mượn trong trường.

 1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác lập phiếu mượn thiết bị.

1. Cấp Tiểu học

1. Cấp Tiểu học

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

1.1 Lập kế hoạch mượn thiết bị dài hạn:
 1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn thiết bị
 2. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị. Khai báo thông tin trên phiếu mượn:

  • Chọn thời gian mượn thiết bị theo:
   1. Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, tuy nhiên anh/chị chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

    • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó.
    • Nhấn Thêm mới để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn. Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
    • Nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
    • Lưu ý: 
     • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
     • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
   2. Dài hạn: Chọn ngày Đăng ký mượn, Ngày hẹn trả.
    • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn.
     • Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
     • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn
    • Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
     • Lựa chọn thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn họcloại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
     • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm, nhấn Chọnvà nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu. 
 3. Sau khi CBTB lập phiếu mượn thiết bị dài hạn cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
 4. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn
1.2 Ghi mượn nhanh thiết bị

Với những thiết bị không thể mượn dài hạn hoặc giáo viên đăng ký mượn đột xuất (không lập kế hoạch mượn từ trước) thì anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh tại đây.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm: Giáo viên mượn, Ngày mượn, số lượng thiết bị cần mượn.
 2. Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn
  • Nhập Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
  • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
 3. Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
  • Lựa chọn thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn họcloại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
  • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm, nhấn Chọn và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
 5. Sau khi CBTB lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
2. Cấp THCS/THPT

2. Cấp THCS/THPT

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

2.1 Lập kế hoạch mượn thiết bị theo tuần
 1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn thiết bị
 2. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị. Khai báo thông tin trên phiếu mượn:

  • Chọn thời gian mượn thiết bị: Tuần học theo phân phối chương trình
  • Nhập thông tin giáo viên mượn.
  • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó. Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
  • Lưu ý:
   • Trường hợp giáo viên lập kế hoạch mượn thiết bị một lần cho nhiều lớp, mà số tiết học của các lớp đó trùng nhau, thì chỉ cần lập một phiếu đăng ký mượn, tại phần thông tin Lớp, anh/chị tích chọn lớp cần mượn thiết bị để giảng dạy.
   • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin các thiết bị khác cần mượn trong tiết học.
   • Nhấn vào biểu tượng này tại thông tin thiết bị cần mượn để sao chép thông tin thiết bị đó vào dòng bên dưới.
   • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
   • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
  • Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Lưu
 3. Sau khi CBTB lập phiếu mượn thiết bị dài hạn cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.
 4. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị thực hiện ghi mượn, phần mềm tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn
2.2. Ghi mượn nhanh thiết bị

Với những thiết bị không thể mượn dài hạn hoặc giáo viên đăng ký mượn đột xuất (không lập kế hoạch mượn từ trước) thì anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh tại đây.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm: Giáo viên mượn, Ngày mượn, số lượng thiết bị cần mượn.
 2. Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
  • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
   Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
  • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
 3. Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
  • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn họcloại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
  • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
 5. Sau khi CBTB lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
2.3. Cho phép giáo viên lập phiếu mượn chọn nhanh cho nhiều thiết bị

Từ phiên bản R125: Giáo viên cho phép chọn được nhiều thiết bị cùng lúc khi khai báo phiếu mượn để tiết kiệm thời gian khai báo.

Các bước thực hiện:

 • Vào Thiết bị (New)\Mượn trả
 • Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị.

 • Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị. Khai báo thông tin trên phiếu mượn:
 • Để khai báo nhanh một lúc nhiều thiết bị vào tiết dạy nhấn Thêm nhanh. Tại đây, anh chị có thể khai báo các thông tin cơ bản của tiết dạy như: Tên bài dạy, tiết học, lớp mục đích.

 • Anh chị có thể lọc theo mộn học, loại thiết bị hoặc chọn nhiều thiết bị.
 • Nhấn Chọn để xác nhận  lấy các thiết bị đã chọn lên phiếu mượn.

 

 

 

Cập nhật 24/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ