Đăng ký mượn thiết bị

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị có thể dễ dàng ghi nhận được phiếu mượn thiết bị đồng thời quản lý/duyệt được các phiếu mượn đó cùng thông tin thiết bị được mượn trong trường.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Thiết bị\Mượn trả.
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi kế hoạch mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác lập phiếu mượn thiết bị.

1. Cấp Tiểu học

1. Cấp Tiểu học

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

 • Cán bộ thiết bị đăng ký mượn thiết bị dài hạn hộ giáo viên bộ môn.
 • Cán bộ thiết bị đăng ký mượn hộ thiết bị cho giáo viên đột xuất hoặc thiết bị không thể mượn dài hạn.
1.1 Lập kế hoạch mượn thiết bị theo tuần/dài hạn
 1. Vào Thiết bị\Mượn trả\Mượn thiết bị. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị.
 2. Khai báo thông tin trên phiếu mượn:
  • Chọn thời gian mượn thiết bị theo:
   • Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, anh/chị có thể chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
   • Dài hạn: Dành cho giáo viên có nhu cầu mượn thiết bị dài hạn (Theo tháng/Cả học kỳ/Cả năm học). Anh/chị nhập thông tin thời gian bắt đầu Đăng ký mượnNgày hẹn trả tại ô tương ứng.
  • Chọn tên giáo viên đăng ký mượn thiết bị bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn. Nhập Tên – Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên và chọn nhanh thiết bị trong danh sách bên dưới.
   (Lưu ý: Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý thiết bị của đơn vị, cán bộ thiết bị có thể  tùy chỉnh thông tin trên phiếu đăng ký mượn bằng cách nhấn vào biểu tượng răng cưa và thiết lập phiếu đăng ký mượn theo hướng dẫn tại đây.)
  • Nhập thông tin khác trên phiếu đăng ký mượn vào cột tương ứng như: SL đăng ký, ĐVT, Tiết học, Môn học, Lớp, Tiết (PPCT) – Tên bài dạy, Mục đích.
  • Anh/chị có thể tham khảo các thiết bị được giáo viên cùng bộ môn sử dụng để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình bằng cách chọn Tham khảo GV khác và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Trường hợp cần mượn nhiều thiết bị trong tiết học, anh/chị chọn Thêm nhiều TB. Tích chọn các thiết bị cần mượn và làm theo hướng dẫn tại đây.

3. Nhấn Lưu để hoàn tất phiếu đăng ký mượn thiết bị.

4. Sau khi thiết lập phiếu mượn thành công, giáo viên có thể Sao chép phiếu theo hướng dẫn chi tiết tại đây để đăng ký mượn các thiết bị giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần, tận dụng thông tin và tiết kiệm thời gian.

5. Lưu ý: 

 • Nhấn vào biểu tượng này tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
 • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.

6. Sau khi CBTB lập phiếu mượn thiết bị dài hạn cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn.

7. Đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ thực hiện ghi mượn, chương trình sẽ chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn

1.2 Ghi mượn nhanh thiết bị

Trường hợp giáo viên bộ môn chưa đăng ký mượn thiết bị, cán bộ thiết bị vẫn có thể ghi mượn thiết bị mà không cần lập phiếu với tính năng Ghi mượn nhanh theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 1. Vào Mượn trả\Mượn Thiết bị\Ghi mượn nhanh.
 2. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm:
  • Giáo viên mượn, Ngày mượn.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn. Nhập Tên – Mã thiết bị. Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên và chọn nhanh thiết bị trong danh sách bên dưới.
  • Nhập thêm các thông tin để ghi mượn thiết bị bao gồm: Kho/phòng, SL mượn, Số hiệu, ĐVT,…

3. Anh/chị có thể tham khảo các thiết bị được giáo viên cùng bộ môn sử dụng để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình bằng cách chọn Tham khảo GV khác và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
4. Trường hợp cần mượn nhiều thiết bị trong tiết học, anh/chị chọn Thêm nhiều TB. Tích chọn các thiết bị cần mượn và làm theo hướng dẫn tại đây.

5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.

6. Sau khi Cán bộ thiết bị lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.

2. Cấp THCS/THPT

2. Cấp THCS/THPT

Cho phép Cán bộ thiết bị lập phiếu đăng ký mượn thiết bị cho giáo viên trong các trường hợp sau:

 • Cán bộ thiết bị  đăng ký mượn hộ thiết bị cho giáo viên theo tuần/dài hạn
 • Cán bộ thiết bị đăng ký mượn hộ thiết bị đột xuất hoặc thiết bị không thể mượn dài hạn.
2.1 Lập kế hoạch mượn thiết bị theo tuần/dài hạn
 1. Vào Thiết bị\Mượn trả\Mượn thiết bị.
 2. Nhấn vào Đăng ký mượn để lập phiếu mượn thiết bị.
 3. Khai báo thông tin trên phiếu mượn:

  • Chọn thời gian mượn thiết bị theo:
   • Tuần: phần mềm mặc định tuần học hiện tại theo phân phối chương trình, anh/chị có thể chọn lại tuần khác theo nhu cầu của giáo viên bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
   • Dài hạn: Dành cho giáo viên có nhu cầu mượn thiết bị dài hạn (Theo tháng/Cả học kỳ/Cả năm học). Anh/chị nhập thông tin thời gian bắt đầu Đăng ký mượnNgày hẹn trả tại ô tương ứng.
  • Chọn giáo viên mượn bằng cách nhấn vào dấu mũi tên để hiển thị danh sách giáo viên đã khai báo.
  • Chọn thời gian mượn thiết bị: Tuần học theo phân phối chương trình.
  • Cần mượn thiết bị vào ngày nào trong tuần, anh/chị nhập thông tin thiết bị cần mượn vào dòng trống bên dưới của ngày đó.
   Thông tin mượn thiết bị sẽ tùy thuộc vào thiết lập phiếu đăng ký mượn của đơn vị, bao gồm: Tiết học, Tên – Mã thiết bị, SL đăng ký, Đơn vị tính, Môn học, Lớp, Tiết (PPCT) – Tên bài dạy, Mục đích.

4. Anh/chị có thể tham khảo các thiết bị được giáo viên cùng bộ môn sử dụng để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình bằng cách chọn Tham khảo GV khác và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
5. Trường hợp cần mượn nhiều thiết bị trong tiết học, anh/chị chọn Thêm nhiều TB. Tích chọn các thiết bị cần mượn và làm theo hướng dẫn tại đây.

6. Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để tạo phiếu đăng ký mượn thiết bị thành công.

7. Lưu ý:

 • Trường hợp giáo viên lập kế hoạch mượn thiết bị một lần cho nhiều lớp, mà số tiết học của các lớp đó trùng nhau, thì chỉ cần lập một phiếu đăng ký mượn, tại phần thông tin Lớp, anh/chị tích chọn các lớp cần mượn thiết bị để giảng dạy.
 • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin các thiết bị khác cần mượn trong tiết học.
 • Nhấn vào biểu tượng bên dưới tại thông tin thiết bị cần mượn để sao chép thông tin thiết bị đó vào dòng bên dưới.
 • Nhấn vào biểu tượng bên dưới tại dòng ngày mượn thiết bị để sao chép dữ liệu sang ngày khác.
 • Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tên ngày mượn thiết bị để thu gọn thông tin mượn thiết bị ngày đó.
 • Sau khi thiết lập phiếu mượn thành công, giáo viên có thể Sao chép phiếu theo hướng dẫn chi tiết tại đây để đăng ký mượn các thiết bị giống nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần, tận dụng thông tin và tiết kiệm thời gian.

8. Sau khi cán bộ thiết bị lập phiếu mượn thiết bị dài hạn cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Chưa mượn. Đến ngày thực tế mượn, CBTB thực hiện ghi mượn, phần mềm tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn.

2.2. Ghi mượn nhanh thiết bị

Trường hợp giáo viên bộ môn chưa đăng ký mượn thiết bị, cán bộ thiết bị vẫn có thể ghi mượn thiết bị mà không cần lập phiếu với tính năng Ghi mượn nhanh theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

 1. Vào Mượn trả\Mượn Thiết bị\Ghi mượn nhanh.
 2. Khai báo các thông tin trên phiếu ghi mượn nhanh thiết bị gồm:

  • Giáo viên mượn, Ngày mượn.
  • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn
   Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
 3. Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
  Tích chọn các thiết bị cần mượn và làm theo hướng dẫn tại đây.
 4. Anh/chị có thể tham khảo các thiết bị được giáo viên cùng bộ môn sử dụng để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình bằng cách chọn Tham khảo GV khác và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
 6. Sau khi cán bộ thiết bị lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.

Xem thêm: Hướng dẫn ghi mượn thiết bị

Cập nhật 03/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ