Ghi trả thiết bị

Cho phép cán bộ quản lý thiết bị ghi nhận thông tin trả thiết bị của giáo viên. Nếu thiết bị hỏng hoặc mất, sẽ thực hiện báo hỏng/mất cho các thiết bị này. Hoặc ghi nhận lại số lượng đã tiêu hao đối với các thiết bị là hoá chất.

 1. Vào Thiết bị (New)\Mượn trả
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi được quy trình mượn trả thiết bị hoặc thực hiện ghi mượn hay ghi trả thiết bị

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác ghi nhận trả thiết bị.

I. Ghi trả thiết bị

I. Ghi trả thiết bị

Có 2 cách ghi trả thiết bị

a. Cách 1: Trả thiết bị cho nhiều giáo viên

 1. Chọn Trả thiết bị\Danh sách TB cần trả
 2. Nhấn Ghi trả, tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viên mượn hoặc nhập nhanh mã TB, tên TB, kho phòng để tìm kiếm.
 3. Tích chọn các phiếu mượn cần ghi trả theo kết quả tìm kiếm
  Hoặc anh/chị có thể tìm kiếm nhanh phiếu mượn thiết bị tại màn hình Trả thiết bị, nhấn Ghi trả.
 4. Thực hiện ghi trả cho thiết bị, chọn ngày ghi trảTình trạng, số lượng thiết bị ghi trả. Có thể ghi trả thiết bị nhiều lần trên 1 phiếu mượn.
 5. Sau khi hoàn tất nhấn Ghi trả

Lưu ý: Trường hợp CBTB ghi mượn nhầm hoặc đã ghi mượn nhưng giáo viên không đến mượn thiết bị thì có thể thực hiện Bỏ ghi mượn tại đây.

b. Cách 2: Ghi trả 1 số thiết bị đã mượn của 1 giáo viên

 1. Chọn Trả thiết bị\Danh sách TB cần trả
 2. Tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viên mượn thiết bị
 3. Phần mềm lấy lên danh sách thiết bị giáo viên được chọn đã mượn. Tích chọn thiết bị cần trả, nhấn Ghi trả.
 4. Thực hiện ghi trả cho thiết bị, chọn ngày ghi trả và Tình trạngsố lượng thiết bị ghi trả. Có thể ghi trả thiết bị nhiều lần trên 1 phiếu mượn.
 5. Sau khi hoàn tất nhấn Ghi trả .
II. Theo dõi lịch sử Trả thiết bị

II. Theo dõi lịch sử Trả thiết bị

 1. Chọn Trả thiết bị\Lịch sử trả TB
 2. Tại đây, anh/chị có thể theo dõi được danh sách các phiếu mượn đã được ghi nhận trả. Tuy nhiên anh/chị có thể bỏ ghi trả (nếu cần) bằng cách:
  • Tích chọn phiếu mượn đã được ghi trả.
  • Nhấn biểu tượng “tiện ích”, chọn Bỏ ghi trả
 3. In danh sách thiết bị ghi trả
  Giúp CBTB in danh sách thiết bị đã mượn để đưa giáo viên ký xác nhận và lưu trữ theo quy định quản lý của nhà trường.

  • Vào Mượn trả/Trả thiết bị/Lịch sử trả TB. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Danh sách thiết bị đã mượn
  • Khai báo các tham số để in báo cáo:
   • Năm: Phần mềm đang mặc định năm học hiện tại trên phần mềm, anh/chị có thể lựa chọn năm học khác bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên.
   • In theo:
    • Tùy chọn tuần trong năm: in theo tuần, chọn tuần cần in báo cáo
     Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
    • Tất cả tuần trong năm: in tất cả phiếu mượn thuộc tất cả các tuần trong năm
     Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý

Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ