Duyệt và ghi mượn thiết bị

Giúp CBTB đảm bảo cho giáo viên mượn đúng, đủ thiết bị để sử dụng, đồng thời lưu trữ thông tin trên sổ mượn trả, phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác duyệt và ghi mượn thiết bị.

I. Ghi mượn thiết bị

Trường hợp giáo viên mới chỉ lập kế hoạch đăng ký mượn thiết bị, đến ngày thực tế mượn, cán bộ quản lý thiết bị sẽ cập nhật tình trạng mượn như sau:

  • Vào Thiết bị (New)\Mượn trả\Mượn thiết bị
  • Tại đây CBTB có thể theo dõi đăng ký mượn thiết bị của giáo viên và kiểm tra thời gian gửi đăng ký mượn.
  • Nhấn Ghi mượn, tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viênmượn, Mượn thiết bị theo Ngày/Tuần/Dài hạn, Thời gian đăng ký mượn hoặc nhập nhanh mã TB, tên TB, kho phòng để tìm kiếm và theo dõi thời gian đăng ký mượn.
  • Tích chọn các phiếu mượn cần ghi mượn theo kết quả tìm kiếm
   Hoặc anh/chị có thể tìm kiếm nhanh phiếu mượn thiết bị có trạng thái chưa mượn tại màn hình Mượn thiết bị, nhấn Ghi mượn để duyệt phiếu mượn thiết bị đó.
   Lưu ý:  Anh/chị có thể thay đổi thông tin ngày mượn, số lượng mượn (nếu cần) khi duyệt phiếu mượn thiết bị.
  • Nhấn Lưu, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn Thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn.
II. Ghi mượn nhanh

Trường hợp giáo viên đăng ký mượn thiết bị đột xuất hoặc thiết bị không thể mượn dài hạn, anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh để vừa lập phiếu đăng ký mượn, đồng thời duyệt và ghi mượn thiết bị.

 1. Khai báo các thông tin trên phiếu mượn thiết bị gồm: Giáo viên mượn, Ngày mượn, số lượng thiết bị cần mượn.
 2. Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn:
  • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
   Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
  • Chọn thiết bị theo kết quả tìm kiếm và nhập số lượng thiết bị đăng ký mượn.
 3. Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
  • Tích chọn các thiết bị cần mượn, anh/chị tìm kiếm nhanh thiết bị bằng cách chọn môn họcloại thiết bị hoặc nhập mã TB, tên TB, môn học để tìm kiếm.
  • Nhập thông tin: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
 4. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
 5. Sau khi CBTB lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ