Duyệt và ghi mượn thiết bị

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị đảm bảo giáo viên mượn đúng, đủ thiết bị để sử dụng, đồng thời lưu trữ thông tin trên sổ mượn trả, phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê.

Hướng dẫn thực hiện:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác duyệt và ghi mượn thiết bị.

I. Ghi mượn thiết bị

Cán bộ thiết bị tiến hành ghi mượn những thiết bị được giáo viên đăng ký mượn như sau:

 1. Vào Thiết bị \Mượn trả\Mượn thiết bị.
 2. Tại đây cán bộ thiết bị có thể theo dõi danh sách đăng ký mượn thiết bị của giáo viên.
 3. Nhấn Ghi mượn, tìm kiếm nhanh phiếu mượn của giáo viên bằng cách nhập thông tin: Giáo viên mượn, Mượn thiết bị theo Ngày/Tuần/Dài hạn, Thời gian đăng ký mượn hoặc nhập nhanh mã TB, tên TB, kho phòng để tìm kiếm và theo dõi thời gian đăng ký mượn.

  Tích chọn những thiết bị cần ghi mượn, nhấn Lưu.

 4. Hoặc anh/chị có thể tích chọn các phiếu mượn và nhấn Ghi mượn để duyệt phiếu mượn thiết bị đó.
  Nhấn Lưu, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái của phiếu mượn thiết bị từ Chưa mượn sang Đã mượn.
  Lưu ý:  Anh/chị có thể thay đổi thông tin ngày mượn, số lượng mượn (nếu cần) khi duyệt phiếu mượn thiết bị.
II. Ghi mượn nhanh

Trường hợp giáo viên đăng ký mượn thiết bị đột xuất, anh/chị sử dụng tính năng Ghi mượn nhanh để vừa lập phiếu đăng ký mượn, đồng thời duyệt và ghi mượn thiết bị.

 1. Vào Mượn trả\Mượn Thiết bị\Ghi mượn nhanh.
 2. Khai báo các thông tin trên phiếu ghi mượn nhanh thiết bị gồm:

  • Giáo viên mượn, Ngày mượn.
  • Thông tin thiết bị bao gồm: Tiết (theo PPCT) – Tên bài dạy, Tiết học (thời gian trong ngày mượn), Mã thiết bị, Tên thiết bị, Số lượng mượn, Môn học, Lớp, Mục đích.
  • Nhấn Thêm dòng để thêm thông tin từng thiết bị cần mượn
   Lưu ý: Trường hợp không nhớ mã thiết bị, anh/chị nhấn biểu tượng mũi tên, phần mềm lấy lên danh sách thiết bị anh/chị đã khai báo tại Danh mục thiết bị. Nhập mã TB hoặc tên TB để tìm kiếm nhanh thiết bị cần nhập.
 3. Nhấn Thêm nhiều TB để ghi thêm thông tin nhiều thiết bị cần mượn cùng một lúc.
  Tích chọn các thiết bị cần mượn và làm theo hướng dẫn tại đây.
 4. Anh/chị có thể tham khảo các thiết bị được giáo viên cùng bộ môn sử dụng để áp dụng phù hợp cho bài giảng của mình bằng cách chọn Tham khảo GV khác và làm theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 5. Sau khi hoàn tất, anh/chị nhấn Ghi mượn để lưu và duyệt phiếu mượn thiết bị.
 6. Sau khi cán bộ thiết bị lập ghi mượn nhanh thiết bị cho giáo viên, phiếu mượn trên màn hình đăng ký mượn hiển thị trạng thái là Đã mượn.
Cập nhật 03/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ