1. Trang chủ
 2. Thiết bị (Mới)
 3. Báo cáo
 4. Báo cáo gửi cấp chủ quản
 5. Thống kê số tiết sử dụng thiết bị đặc thù

Thống kê số tiết sử dụng thiết bị đặc thù

Mục đích: Giúp CBTB gửi báo cáo tình hình sử dụng theo yêu cầu của Chuyên viên phòng sở nhằm theo dõi tình hình sử dụng của một số thiết bị đặc biệt như thiết bị sử dụng công nghệ triển khai theo chương trình mới, thiết bị có giá trị lớn… để đánh giá hiệu quả sử dụng các thiết bị này, từ đó đưa ra chỉ đạo thúc đẩy hoặc bổ sung thêm thiết bị có nhu cầu sử dụng lớn.

Các bước thực hiện:

 1. Sau khi cấp chủ quản gửi yêu cầu báo cáo, cấp trường nhận được thông báo như dưới đây
 2. Nhấn và Thông báo hoặc vào Thiết bị/Báo cáo/Báo cáo gửi cấp chủ quản để lập báo cáo và gửi lại theo yêu cầu của cấp chủ quản. Các báo cáo chưa được gửi được hiển thị trạng thái Chưa gửi.
 3. Để đảm bảo thiết bị của trường trùng mã thống kê với cấp chủ quản, nhấn Rà soát báo cáo.
  • Tại đây, anh/chị có thể theo dõi và đối chiếu mã thống kê các thiết bị đang quản lý tại trường với mã thống kê thiết bị tại phòng/sở tương ứng với các trạng thái: Sai khác mã thống kê (MTK tại trường khác MTK tại phòng/sở), Chưa có tại trường (Thiết bị tại phòng/sở cưa được quản lý trong danh mục của trường), Trùng mã thống kê (MTK thiết bị tại trường trùng với MTK tại phòng/sở).
  • Trường hợp thiết bị Sai khác mã thống kê, anh/chị chọn tên thiết bị tương ứng đang quản lý để đối chiếu. Sử dụng thông tin Môn học, Khối lớp (đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT)hoặc Nhóm độ tuổi (đối với cấp Mầm non) để đối chiếu chính xác thiết bị tương ứng. Nhấn Xác nhận.
  • Các thiết bị có mã thống kê đã chọn được cập nhật lại mã thống kê và chuyển vào trạng thái Trùng mã thống kê.
  • Trường hợp thiết bị Chưa có tại trường, anh/chị khai báo tên thiết bị tương ứng. Nếu không khai báo, tên thiết bị được đặt mặc định theo tên do Phòng/sở dung cấp. Tích chọn thiết bị và nhấn Xác nhận để đưa vào danh sách thiết bị.
 1. Để gửi báo cáo cho cấp chủ quản, anh chị trở lại màn hình Báo cáo gửi cấp chủ quản, chọn vào Tên báo cáo cần nộp. Các tham số báo cáođã được cố định theo yêu cầu của cấp của quản, trường không thể thay đổi tham số này. Nhấn Lấy dữ liệu để xuất báo cáo.
 2. Kiểm tra số liệu trên báo cáo. Nhấn Gửi để gửi báo cáo lên cấp chủ quản. Trạng thái báo cáo được hiển thị là Đã gửi

 

 

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ