1. Lập đợt thu

Mục đích

Giúp kế toán thiết lập các thông tin và các khoản thu, thời gian, phạm vi của đợt thu đồng thời có thể quản lý và theo dõi được số buổi tồn của học sinh một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Các bước thực hiện

Nhấn vào biểu tượng “+” để xem nội dung chi tiết.

I. Lập đợt thu

I. Lập đợt thu

 1. Anh/chị vào Quản lí thu/ Đợt thu, chọn tháng tương ứng cần lập đợt thu, nhấn Lập đợt thu.
 2. Nhập Tên đợt thu
 3. Tại phần Danh sách các khoản cần thu:
  • Phần mềm tự động lấy lên những khoản thu đang theo dõi tại Danh sách khoản thu và có thời điểm thu là tháng mà anh/chị lập đợt thu.
  • Bỏ tích chọn những khoản thu không cần thu trong đợt thu này
  • Lưu ý:
   • Anh/chị có thể nhập Số lượng lẻ trong trường hợp đơn vị phát sinh tiền học lẻ tháng.
   • Trường hợp có học sinh chưa xếp lớp và cần thu tiền tương tự như học sinh đã xếp lớp thì anh/chị tích chọn Lập cả học sinh chưa xếp lớp
   • Thiết lập Sử dụng tiền hoàn trả cho khoản thu khi khoản đó không đăng ký

    • Sử dụng hết số còn tồn: Ví dụ Số phải thu của học sinh 200.000, Tiền tồn tháng trước là 300.000 => Phần mềm tự động sử dụng hết số tiền tồn 300.000, kế toán sử dụng tính năng Sử dụng tiền tồn để ghi nhận trả lại cho học sinh 100.000 hoặc ghi vào số dư (tùy theo nhu cầu đơn vị)
    • Chỉ sử dụng bằng số phải thu của đợt. 
     Ví dụ: Ví dụ Số phải thu của học sinh 200.000, Tiền tồn tháng trước là 300.000 => Phần mềm tự động số tồn là 200.000, tiền tồn còn lại 100.000 sẽ được sử dụng tháng sau.
   • Trường hợp nếu tháng trước đơn vị có đợt thu liên quan đến khoản thu có hoàn trả, phần mềm hiển thị cảnh báo để kế toán chốt đợt thu trước khi lập đợt thu mới hoặc Lập đợt thu mới
  • Nhấn Lưu
II. Thông báo thu tiền cho phụ huynh

II. Thông báo thu tiền cho phụ huynh

Thông báo cho phụ huynh về đợt thu tiền học vừa lập

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết .
 2. Nhấn vào biểu tượng “mũi tên màu xanh” tại học sinh để thông báo nộp tiền cho phụ huynh qua ứng dụng SISAP mobile hoặc SMS

  • Chọn phạm vi thông báo: Tất cả hoặc theo học sinh: phần mềm tự động lấy lên danh sách khoản thu tương ứng.
  • Chọn loại thông báo:
   • Thông báo thu tiền: gửi thông báo phụ huynh về thông tin thu tiền: số tiền phải thu, địa điểm, thời gian thu
   • Thông báo hủy thu tiền: thu hồi lại thông báo thu tiền đã gửi cho phụ huynh
  • Trường hợp đơn vị có điều chỉnh đợt thu và thực hiện gửi lại thông báo thu tiền học cho học sinh thì bỏ tích chọn Chỉ gửi cho học sinh chưa gửi
  • Để thiết lập thời gian nộp tiền học, không cho phép phụ huynh nộp tiền trực tuyến sau khi hết hạn nộp, tích chọn Phụ huynh chỉ được nộp tiền trong thời gian đã thông báo
  • Lựa chọn Chỉ gửi cho phụ huynh đăng ký hình thức là chuyển khoản để chỉ gửi thông báo cho những phụ huynh đăng ký hình thức nộp tiền là chuyển khoản.
 3. Nhấn Đồng ý.
III. Chỉnh sửa số tiền phải thu/hoàn trả

III. Chỉnh sửa số tiền phải thu/hoàn trả

Trường hợp số lượng cần thay đổi ít thì anh/chị sửa trực tiếp số tiền cần nộp của học sinh ngay trên phần mềm.

Trường hợp số lượng thông tin cần thay đổi nhiều thì anh/chị thực hiện tải thông tin đợt thu về máy, chỉnh sửa lại thông tin cần thay đổi và nhập khẩu lại vào phần mềm.

Chỉnh sửa trực tiếp trên phần mềm

 1. Sau khi lập đợt thu, nếu muốn sửa lại số tiền phải thu của học sinh anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn đợt thu cần chỉnh sửa thông tin
   • Trường hợp thay đổi số tiền phải thu theo từng khoản thu cho nhóm học sinh/cả lớp, anh/chị chọn nhập Theo cột.
   • Trường hợp thay đổi số tiền phải thu theo từng học sinh, chọn nhập Theo hàng
  • Muốn chỉnh sửa Thành tiền (số tiền phải thu) của khoản thu nào, anh/chị nhập vào cột khoản thu đó. Khi thay đổi thành tiền, anh/chị chọn công thức tính để thông tin trên hóa đơn được chính xác
   • Trường hợp số lượng học sinh sử dụng ít hơn số lượng đăng ký/học sinh nhập học vào giữa đợt thu,… anh/chị áp dụng công thức:
    Thành tiền/Đơn giá = Số lượng
   • Trường hợp học sinh được miễn giảm khoản thu, cần chỉnh lại số tiền phải thu, anh/chị có thể áp dụng công thức:
    Thành tiền/số lượng = Đơn giá
 2. Trường hợp muốn chỉnh sửa số tiền hoàn trả tháng trước của học sinh, anh/chị thực hiện như sau:
  • Sửa thông tin số lượng đăng ký sử dụng tháng này tại cột SL Tháng này
  • Sửa thông tin số lượng hoàn trả tháng trước liền kề tại cột Tồn/Sử dụng SL Tháng trước 
  • Lưu ý:
   • Trường hợp đã phát sinh thu tiền tháng hiện tại, anh/chị không được phép sửa số lượng đăng ký/hoàn trả
   • Số hoàn trả chỉ được phép thay đổi nhỏ hơn hoặc bằng số lượng đăng ký tháng trước.
 3. Sau khi hoàn tất anh/chị nhấn Lưu

Nhập khẩu lại thông tin đợt thu

Nếu số lượng thông tin cần thay đổi nhiều thì anh/chị thực hiện tải thông tin đợt thu về máy, chỉnh sửa lại thông tin cần thay đổi và nhập khẩu lại vào phần mềm.

 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn biểu tượng “thiết lập”, nhấn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu đợt thu do phần mềm cung cấp: Tích chọn các điều kiện tệp mẫu:


  • Mỗi lớp 1 sheet
   hoặc Tất cả HS 1 sheet tùy thuộc vào tệp excel của đơn vị
  • Chọn Phạm vi nhập khẩu dữ liệu
  • Nhấn Tải tệp mẫu
   Lưu ý: tệp mẫu này đã bao gồm thông tin đợt thu mà anh/chị đã lập từ trước.
 3. Thực hiện chỉnh sửa/sao chép thông tin đợt thu: Số lượng, Đơn giá, Số phải thu, tiền hoàn trả, Số còn phải thu của học sinh từ tệp mẫu có sẵn từ máy tính anh/chị.
 4. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được thay đổi để nhập khẩu vào phần mềm.
  Lưu ý: Với những lớp không muốn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm, anh/chị nhấn dấu nhân tại tên lớp đó.
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý:

  • Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ)
  • Nhấn Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ để xem danh sách các bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.
IV. Đánh số chứng từ

IV. Đánh số chứng từ

Đánh số chứng từ

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết\Đánh số chứng từ. Phần mềm hiển thị số lượng trạng thái đánh số chứng từ của học sinh
 2. Chọn Phạm viToàn trường/Khối/lớp
 3. Thiết lập các quy tắc đánh số chứng từ theo đúng với thực tế đơn vị
 4. Nhấn Đồng ý

Đánh lại số chứng từ

Trường hợp kế toán đánh số chứng từ nhầm cho học sinh không phải lập chứng từ thu tiền (thu qua chuyển khoản hoặc học sinh đó không đăng ký khoản thu có xuất chứng từ,…) hoặc thêm/bớt học sinh vào đợt thu, thì phải đánh lại số chứng từ từ đầu cho tất cả học sinh, đảm bảo số chứng từ liên tục theo quy định.

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết\Đánh lại số chứng từ
 2. Chọn Phạm vi (Toàn trường, Khối, Lớp) cần đánh lại số chứng từ, phần mềm lấy lên danh sách học sinh theo phạm vi được chọn.
 3. Thiết lập Quy tắc đánh số chứng từ
 4. Nhấn Đánh số chứng từ, phần mềm đánh lại lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, không đánh với những học sinh không có khoản thu nào yêu cầu xuất biên lai hoặc đã thu tiền
 5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Nếu gặp số chứng từ đã tồn tại mà không thuộc Phạm vi (Khối/Lớp) anh/chị đang chọn thì phần mềm giữ nguyên số chứng từ đó, đánh đến số tiếp theo.
  • Nếu gặp số chứng từ của học sinh đã thu tiền thì phần mềm giữ nguyên số chứng từ đó, đánh đến số tiếp theo.
  • Nếu muốn tiếp tục đánh lại số chứng từ của học sinh đã thu tiền, anh/chị có thể thực hiện Hủy thu tiềnĐánh lại số chứng từ.
V. Thay đổi khoản thu của lớp

V. Thay đổi khoản thu của lớp

Giúp anh/chị bỏ bớt/bổ sung những khoản không thu/cần thu thêm trong đợt thu đó.

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các khoản thu.
 2. Nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, chọn Thay đổi khoản thu của lớp
 3. Bỏ chọn các khoản thu không cần thu trong đợt thu này theo đúng thực tế đơn vị
  Lưu ý: chỉ được phép thay đổi khoản thu khi chưa phát sinh thu tiền của học sinh.
 4. Sau khi hoàn tất thay đổi, nhấn Đồng ý
VI. Sử dụng tiền hoàn trả

VI. Sử dụng tiền hoàn trả

Sau khi sử dụng số tiền còn thừa tháng trước cho đợt thu tháng này mà học sinh vẫn thừa tiền (khi lập đợt thu, số phải thu hiển thị số âm), anh/chị có thể thực hiện ghi nhận chi trả hoặc ghi nhận thành số dư cho số tiền thừa đó.

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Anh tháng 3 thừa 500.000, kế hoạch thu tháng 4 là 300.000, học sinh đó vẫn thừa 200.000 (trên đợt thu, số tiền phải thu hiển thị số âm). Anh/chị lựa chọn cách thức xử lý cho số tiền thừa này là chi trả cho học sinh hoặc ghi nhận thành số dư để sử dụng cho đợt thu tiếp theo.

 1. Nhấn biểu tượng “ba chấm”, chọn Sử dụng tiền hoàn trả, lựa chọn Phạm vi, bỏ tích chọn học sinh không cần thiết lập sử dụng tiền hoàn trả.
 2. Anh/chị thiết lập cách thức ghi nhận tiền hoàn trả cho từng học sinh tương ứng.
  • Ghi nhận chi trả: chi trả lại tiền thừa cho phụ huynh. Sau khi ghi nhận chi trả, phần mềm lấy lên thông tin chi trả tại màn hình Danh sách chi trả.
   Anh/chị nhập ngày ghi nhận và ngày hoàn trả (nếu đã chi trả lại tiền cho phụ huynh)
  • Ghi nhận thành số dư: phần mềm tự động ghi nhận tại màn hình Quản lý số dư. Khi lập đợt thu tháng sau, nếu muốn sử dụng số dư để hoàn trả, anh/chị sử dụng tính năng Sử dụng số dư.
  • Anh/chị nhập ngày ghi nhận thành số dư
   Lưu ý: Anh/chị nhấn vào tiêu đề cột để cập nhật nhanh cho cả cột.
 3. Sau khi thiết lập xong, anh/chị nhấn Lưu
VII. Cập nhật đợt thu

VII. Cập nhật đợt thu

Trường hợp sau khi lập đợt thu, nếu có thay đổi số lượng đăng ký, đơn giá, trạng thái đăng ký của học sinh hay thông tin diện ưu tiên, miễn giảm thì anh/chị thực hiện Cập nhật đợt thu

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các khoản thu.
 2. Nhấn Xem chi tiết, nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, chọn Cập nhật đợt thu
 3. Thực hiện cập nhật lại đợt thu theo đúng thực tế đơn vị:
  • Phạm vi cập nhật: theo từng Học sinh, theo từng Lớp hoặc theo từng Khối
  • Bỏ chọn hoặc tích chọn khoản thu hủy đăng ký hoặc đăng ký thêm tương ứng với từng học sinh.
  • Lưu ý: chỉ được phép cập nhật đợt thu khi chưa phát sinh thu tiền của học sinh.
 4. Nhấn Đồng ý
 5. Trường hợp anh/chị thực hiện cập nhật đợt thu cho các học sinh đã thu tiền, phần mềm hiển thị thông báo như sau:
  Lựa chọn lại Phạm vi cập nhật và nhấn Đồng ý
VIII. Lấy số lượng sử dụng

VIII. Lấy số lượng sử dụng

Giúp kế toán lấy số buổi từ điểm danh/chấm ăn vào cột số lượng để tính số tiền buổi ăn phải thu trong trường hợp nhà trường ăn trước, thu tiền sau.

Lưu ý: tính năng này chỉ áp dụng với các khoản thu có đơn vị tínhNgày, buổi, không có hoàn trả và học sinh chưa thu tiền khoản thu được chọn.

 1. Vào Khoản thu\Đợt thu, chọn đợt thu cần lấy số lượng
 2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Lấy số buổi sử dụng
 3. Anh/chị có thể lấy số buổi sử dụng từ kết quả điểm danh EMIS – Học sinh trường hợp trường có sử dụng phân hệ học sinh của MISA EMIS
  • Trường hợp tại đơn vị quy định học sinh nghỉ học không phép sẽ không được trừ tiền, anh/chị tích chọn Đi học và nghỉ không phép, lúc này phần mềm lấy số buổi sử dụng cho cả học sinh đi học và nghỉ không phép.
  • Trường hợp tại đơn vị quy định học sinh nghỉ học (có phép, không phép) đều sẽ không được trừ tiền, anh/chị tích chọn Đi học và nghỉ học, lúc này phần mềm lấy số buổi sử dụng cho cả học sinh đi học và nghỉ học.
  • Trường hợp tại đơn vị quy định học sinh nghỉ học (có phép, không phép) đều sẽ được trừ tiền, anh/chị tích chọn Đi học, lúc này phần mềm lấy số buổi sử dụng cho những học sinh đi học.
 4. Hoặc lấy số buổi sử dụng từ màn hình ghi nhận số lượng thực tế
 5. Chọn thời điểm lấy số liệu
  • Trường hợp đơn vị thu tiền vào đầu tháng cho các khoản thu phát sinh tháng trước, anh/chị thực hiện lấy kết quả điểm danh/Ghi nhận số lượng thực tế tháng trước.
  • Trường hợp đơn vị thu tiền vào cuối tháng, anh/chị thực hiện lấy kết quả điểm danh/Ghi nhận số lượng thực tế của tháng này.
 6. Chọn Khoản thu cần lấy số lượng sử dụng.
 7. Nhấn Đồng ý
X. Sao chép dữ liệu đợt thu trước

X. Sao chép dữ liệu đợt thu trước

Trường hợp, trong đợt thu trước, kế toán đã có sẵn thông tin các khoản thi của học sinh và muốn sao chép nhanh thông tin lên đợt thu mới, anh chị thực hiện như sau:

 1. Nhấn vào Tiện ích, chọn Sao chép dữ liệu đợt thu trước.
 2. Chọn Phạm vi và Chọn khoản thu muốn sao chép dữ liệu đợt thu trước
 3. Trường hợp đơn giá thay đổi mà số lượng đăng ký không đổi, tại mục Sao chép, tích chọn Số lượng đăng ký. Trường hợp số lượng đăng ký và đơn giá không thay đổi so với đợt thu trước, tích chọn Cả số lượng đăng ký và đơn giá.
 4. Nhấn Xác nhận để sao chép dữ liệu đợt thu.
XI. Sử dụng số dư

XI. Sử dụng số dư

Giúp kế toán dễ dàng thiết lập sử dụng số dư tiền thừa tháng trước cho tháng này cho một hoặc nhiều học sinh.

 1. Chọn đợt thu cần thao tác, nhấn Xem chi tiết
 2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Sử dụng số dư

  • Lựa chọn phạm vi cần thiết lập: Toàn trường, Khối , Lớp.
  • Tích chọn Hiển thị cả HS đã sử dụng (nếu cần)
 3. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh kèm các thông tin thu tiền: Còn phải thu (số phải thu tháng này), số dư (số tiền còn dư tại thời điểm thu tiền của học sinh đó).
  Khi sử dụng số dư cho các khoản thu tháng này thì phần mềm tự động tính số dư còn lại (=số dư – số dư đã sử dụng), Sổ phải thu còn lại (= Còn phải thu – số dư đã sử dụng)
 4. Tích chọn học sinh sử dụng số dư, nhấn Sử dụng hoặc Sử dụng & đóng.
XII. Xóa học sinh khỏi đợt thu

XII. Xóa học sinh khỏi đợt thu

 1. Chọn đợt thu cần thao tác, nhấn Xem chi tiết
 2. Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa học sinh khỏi đợt thu
  Lưu ý: Không được xóa đối với học sinh đã phát sinh thu tiền.
XIII. Chuyển học sinh trên đợt thu

XIII. Chuyển học sinh trên đợt thu

 1. Trường hợp có học sinh chuyển lớp, thực hiện chuyển học sinh sang đợt thu của lớp mới.
 2. Nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, nhấn Chuyển học sinh trên đợt thu
 3. Tích chọn học sinh cần chuyển. Nhấn Đồng ý

XIV. Bổ sung học sinh

XIV. Bổ sung học sinh

 1. Trường hợp có học sinh mới chuyển trường đến đã khai báo tại phần biến động học sinh chuyển đến,
 2. Để thu bổ sung cho học sinh đó, nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, nhấn Bổ sung học sinh.
 3. Tích chọn học sinh chuyển đến trên danh sách cần thu bổ sung.
 4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ cập nhật thêm số tiền cần thu của học sinh đó vào lớp học sinh được chuyển đến.
XV. In các biểu mẫu, báo cáo

XV. In các mẫu biểu/báo cáo

Danh sách học sinh đã nộp tiền

 1. Chọn biểu tượng In, chọn Danh sách học sinh đã nộp tiền
 2. Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 3. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
 4. Tích chọn Hiển thị diện miễn, giảm để hiển thị thông tin miễn, giảm của học sinh trên danh sách
 5. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 6. Lựa chọn hình thức in báo cáo.
 7. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 8. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên danh sách thu tiền.

Danh sách thu tiền

 1. Chọn biểu tượng In, chọn Danh sách thu tiền
 2.  Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
 3. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 4. Chọn Xem theo Tổng hợp (chỉ hiển thị cột số tiền của tổng tất cả khoản thu) Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn thực hiện in
 5. Tại mục Tùy chọn in tích chọn

  • Mã SISAP nếu muốn in mã SISAP lên Danh sách thu tiền.
  • Mã thống kê nếu muốn in mã thống kê lên Danh sách thu tiền.
 6. Để thiết lập hiển thị thông tin học sinh lên báo cáo, tích chọn In chi tiết học sinh

  • Mỗi lớp một danh sách
  • Hiển thị số chứng từ
  • Hiển thị học sinh không phải nộp
 7. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 8. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Bảng tổng hợp thu tiền

 1. Nhấn biểu tượng máy in, chọn Bảng tổng hợp thu tiền
 2. Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
  Hoặc in theo thời gian tùy chọn theo nhu cầu đơn vị.
 3. Tổng hợp theo Lớp hoặc Khoản thu
 4. Chọn Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  Lưu ý: Bỏ tích chọn với những khoản thu/nhóm khoản thu không muốn hiển thị trên danh sách
 5. Chọn Phạm vi thu (Toàn trường, khối, lớp) và Hình thức thu
 6. Lựa chọn hình thức in báo cáo.
  Trường hợp muốn xem số lượng thu trên báo cáo, tích chọn Hiển thị số lượng thu
 7. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 8. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Thông báo thu tiền

 1. Nhấn biểu tượng máy in trên màn hình Lập đợt thu, chọn Thông báo thu tiền
 2. Chọn Đợt thu, Phạm vi (Tất cả, khối, lớp)
 3. Chọn mẫu: Phần mềm tự động lấy lên danh sách mẫu thông báo thu tiền trạng thái Đang theo dõi (Đang sử dụng) từ kho Danh sách mẫu trộn, chọn mẫu cần in.
 4. Anh/chị nhập thời gian và địa điểm thu tiền vào ô Ghi chú (nếu cần) đối với các mẫu có thiết lập thời gian và địa điểm thu tiền.
 5. Tích chọn các thông tin hiển thị trên báo cáo:
  • In số tiền còn phải thu của các đợt thu khác
   Chọn đợt thu: Phần mềm tự động lấy lên danh sách các đợt thu chưa thu đủ để thực hiện thu bù vào tháng này.
  • Hiển thị số tiền thừa được trừ: hiển thị số tiền còn dư từ đợt trước được trừ vào đợt thu này.
 6. Nhấn Đồng ý
XVI. Thu bù khoản thu khác

XVI. Thu bù khoản thu khác

Thêm mới đợt thu bù

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, nhấn vào biểu tượng mũi tên tại chức năng lập đợt thu, chọn Thu bù khoản thu khác để lập đợt thu bù khoản thu khác trong tháng đó.
  Hoặc tại màn hình danh sách đợt thu, nhấn biểu tượng tiện ích, chọn Thu bù các khoản thu khác
 2. Lựa chọn Phạm vi thu (Tất cả, Khối) và Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh.
  Lưu ý: Để dễ dàng tìm kiếm các học sinh mới chuyển đến chưa thu tiền khoản thu đã chọn, anh/chị tích chọn Chỉ hiển thị học sinh chưa thu tiền
 3. Nhập Số lượng cần thu bù
 4. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý

Bổ sung khoản thu bù vào đợt thu

 1. Vào Quản lý thu\Lập đợt thu, chọn đợt thu cần bổ sung thu bù, nhấn Xem chi tiết.
 2. Chọn Thu bù các khoàn thu khác tại biểu tượng tiện ích.
 3. Lựa chọn Phạm vi thu (Tất cả, Khối) và Khoản thu cần thu bù , phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh.
  Lưu ý: Để dễ dàng tìm kiếm các học sinh mới chuyển đến chưa thu tiền khoản thu đã chọn, anh/chị tích chọn Chỉ hiển thị học sinh chưa thu tiền
 4. Nhập Số lượng cần thu bù
 5. Tích chọn học sinh cần thu bù, nhấn Đồng ý
XVII. Ghi nhận thu thừa/thiếu từ SISAP

XVII. Ghi nhận thu thừa/thiếu từ SISAP

 1. Vào Đợt thu, chọn đợt thu cần ghi nhận.
 2. Nhấn vào biểu tượng “ba chấm” ở góc phải màn hình, chọn Ghi nhận thu thừa/thiếu từ SISAP.
 3. Anh/chị có thể ghi nhận theo học sinh hoặc ghi nhận theo đợt thu.

Ghi nhận theo học sinh

 • Chọn thông tin học sinh, đợt thu cần ghi nhận.
 • Số lượng trước điều chỉnh là số lượng anh/chị đã lập đợt thu. Trường hợp phát hiện học sinh nộp ít hơn/nhiều hơn số tiền phải nộp trước điều chỉnh, anh/chị thực hiện chỉnh sửa tại cột Số lượng sau điều chỉnh. Phần mềm tự động tính số tiền điều chỉnh:
  Số tiền dương (+): học sinh đã nộp thiếu tiền
  Số tiền âm (-): học sinh đã nộp thừa tiền
 • Sau khi hoàn tất nhấn Lưu. 
  Với những số tiền phụ huynh nộp thừa qua SISAP, anh/chị thực hiện Xử lý tiền thừa.

  • Trường hợp trả lại tiền thừa cho phụ huynh, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận chi trả
  • Trường hợp muốn dùng số tiền thừa đó bù trừ tháng sau, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận thành số dư.
  • Nhấn Lưu
 • Nhấn biểu tượng này để gửi thông báo cho phụ huynh sau khi ghi nhận thu thừa/thiếu
 • Lưu ý: Anh/chị không thể ghi nhận thu thừa/thiếu cho học sinh nếu đã xử lý tiền thừa của học sinh đó.

Ghi nhận theo đợt thu

 • Chọn thông tin đợt thu\khoản thu\lớp cần ghi nhận.
 • Lần lượt ghi nhận cho từng học sinh.
 • Số lượng trước điều chỉnh là số lượng anh/chị đã lập đợt thu. Trường hợp phát hiện học sinh nộp ít hơn/nhiều hơn số tiền phải nộp trước điều chỉnh, anh/chị thực hiện chỉnh sửa tại cột Số lượng sau điều chỉnh. Phần mềm tự động tính số tiền điều chỉnh:
  Số tiền dương (+): học sinh đã nộp thiếu tiền
  Số tiền âm (-): học sinh đã nộp thừa tiền
 • Sau khi hoàn tất nhấn Lưu. 
  Với những số tiền phụ huynh nộp thừa qua SISAP, anh/chị thực hiện Xử lý tiền thừa.

  • Trường hợp trả lại tiền thừa cho phụ huynh, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận chi trả
  • Trường hợp muốn dùng số tiền thừa đó bù trừ tháng sau, anh/chị chọn Cách thức ghi nhậnGhi nhận thành số dư.
  • Nhấn Lưu
 • Nhấn biểu tượng này để gửi thông báo cho phụ huynh sau khi ghi nhận thu thừa/thiếu
 • Lưu ý: Anh/chị không thể ghi nhận thu thừa/thiếu cho học sinh nếu đã xử lý tiền thừa của học sinh đó.
XVIII. Tùy chỉnh tiện ích

XVIII. Tùy chỉnh tiện ích

Để chọn hiển thị nhanh các tiện ích thường sử dụng, anh/chị thực hiện:

 1. Vào Tùy chỉnh tiện ích, tích chọn các tiện ích thường sử dụng để hiển thị tại công cụ tiện ích và bỏ tích chọn với các tiện ích không sử dụng để ẩn khỏi công cụ tiện ích.
 2. Cũng tại đây, anh/chị có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các tiện ích để tiện thao tác trong quá trình sử dụng.
Lưu ý

Lưu ý

 • Anh/chị không thể sửa/xoá các đợt thu đã thu phí cho ít nhất 1 học sinh.
 • Nếu có tích chọn khoản thu theo ngày thì bắt buộc phải nhập số buổi/tháng.
 • Phạm vi theo khối hiển thị danh sách các khối trong trường, chọn Phạm vi theo Lớp sẽ hiển thị danh sách các lớp trong trường
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ