Thu không đăng ký trước

Mục đích: Giúp kế toán ghi nhận các khoản thu không có kế hoạch cho học sinh, tiết kiệm thời gian và thao tác thu tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Quản lý thu/Đợt thu/Thu không đăng ký trước, nhấn Lập danh sách thu
  2. Nộp từng khoản thu:
  • Nhập Tên danh sách thu, chọn hình thức thu Nộp từng khoản thu
  • Tại bước Lập danh sách khoản thu, tích chọn các khoản thu cần nộp. Số lượng mặc định là 1. Kế toán có thể thay đổi số lượng với mỗi khoản thu. Nhấn Tiếp tục.
  • Tại bước Chọn học sinh, tích chọn các học sinh với thông tin tương ứng ngày sinh và lớp để lấy vào danh sách thu tiền.
  • Kiểm tra các thông tin trên danh sách Rút gọn/Chi tiết vừa tạo , chỉnh sửa các thông tin số tiền nộp cho mối khoản thu, chọn hình thức thu.
  • Nhấn Lưu để lưu đợt thu
  1. Nộp 1 khoản tiền cố định
  • Nhập Tên danh sách thu, chọn hình thức thu Nộp 1 khoản tiền cố định
  • Tích chọn các học sinh với thông tin tương ứng ngày sinh và lớp để lấy vào danh sách thu tiền.
  • Nhấn Đồng ý để lấy lên danh sách thu.
  • Kiểm tra các thông tin trên danh sách vừa tạo , chỉnh sửa các thông tin số tiền nộp, chọn hình thức thu.
  • Nhấn Lưu để lưu đợt thu.
Cập nhật 04/10/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ