3.2 Hóa đơn tự in

Mục đích

Cho phép kế toán xuất hóa đơn tự in để gửi cho phụ huynh theo quy định.

Các bước thực hiện

Để sử dụng hóa đơn tự in, anh/chị cần thiết lập Sử dụng hóa đơn, chứng từ, tích chọn Sử dụng hóa đơn tự in.

 1. Sau khi thực hiện thu tiền xong, vào Quản lý thu\Hóa đơn tự in, tại đây phần mềm lấy lên thông tin học sinh đã thu tiền.
 2. Sử dụng Bộ lọc để tìm kiếm nhanh thông tin học sinh với khoản thu tương ứng để cấp hóa đơn:
  • Tìm kiếm theo Đợt thu hoặc Thời gian thu tiền. Chọn chi tiết hoặc thời gian tương ứng.
  • Chọn Phạm vi Trạng thái hóa đơn.

Cấp hóa đơn

 1. Tích chọn một hoặc nhiều học sinh có khoản thu tương ứng cần cấp hóa đơn, nhấn Cấp hóa đơn.
  Hoặc biểu tượng bên dưới tại dòng tên học sinh để cấp hóa đơn cho chính học sinh đó.
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơ n:
  • Anh/chị nhập Kí hiệu hóa đơn, Ngày hóa đơn, phần mềm đang tự lấy lên số hóa đơn là số tiếp theo sau số hóa đơn cuối cùng ở lần cấp gần nhất.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật Mẫu số/ký hiệu/Ngày hóa đơn cho tất cả học sinh.
 3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để lưu và in hóa đơn.

Cấp chung số hóa đơn

Trường hợp kế toán muốn gộp chung nhiều đợt thu vào một hóa đơn, anh/chị thực hiện cấp chung số hóa đơn.

 1. Tích chọn một hoặc nhiều học sinh có đợt thu tương ứng cần cấp chung số hóa đơn. Nhấn Cấp chung số hóa đơn
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơn.

  • Anh/chị nhập Kí hiệu hóa đơn, Ngày Hóa đơn, phần mềm đang tự lấy lên số hóa đơn là số tiếp theo sau số hóa đơn cuối cùng ở lần cấp gần nhất.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật Mẫu số/ký hiệu/Ngày hóa đơn cho tất cả học sinh.
 3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và in để lưu và in hóa đơn

Cấp hóa đơn kèm bảng kê

Trường hợp kế toán muốn cấp một hóa đơn cho nhiều khoản thu, anh/chị thực hiện cấp hóa đơn kèm bảng kê.

 1. Tích chọn các học sinh cần cấp hóa đơn, nhấn Cấp hóa đơn kèm bảng kê
 2. Phần mềm tự động lấy lên 1 số thông tin cấp phát và thông tin hoá đơn. Anh/chị nhập Mẫu số hóa đơn; Kí hiệu hóa đơn; Số hoa đơn; Ngày hóa đơn; Bảng kê số.
 3. Nhấn Cấp hóa đơn.
 4. Sau khi cấp hóa đơn thành công, nhấn In hóa đơn hoặc In bảng kê để để in hóa đơn vừa cấp hoặc hóa đơn kèm bảng kê khoản thu.

Xem hóa đơn

Để xem hóa đơn vừa cấp, anh/chị nhấn vào biểu tượng đôi mắt bên dưới.

Sắp xếp thứ tự các cột

 1. Để sắp xếp lại thứ tự hiển thị các cột giúp anh/chị thuận tiện theo dõi, anh/chị nhấn vào biểu tượng tượng thiết lập.
 2. Tích chọn những cột thông tin muốn hiển thị và kéo thả để thay đổi vị trí hiển thị.
 3. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Những cột có dấu tích màu trắng là những cột do phần mềm mặc định hiển thị trên danh sách, không được thay đổi hiển thị.

Cập nhật 18/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ