Danh sách hoàn trả

Mục đích

Cho phép kế toán theo dõi, ghi nhận các khoản hoàn trả cho các khoản thu có tính chất hoàn trả và các khoản thu không có tính chất hoàn trả.

Các bước thực hiện

Sau khi anh/chị thực hiện ghi nhận hoàn trả cho những học sinh còn thừa tiền hoàn trả tại màn hình Lập đợt thu, Chốt đợt thu, phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh có khoản hoàn trả tại đây.

 1. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
 2. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh và khoản chi trả theo Phạm vi, thời gian tương ứng.

  • Xem theo chi tiết: xem chi tiết tình hình chi trả của từng học sinh theo phạm vi đã chọn.
  • Xem theo Tổng hợp: xem tổng hợp số tiền chi trả của từng lớp, khối theo phạm vi được chọn qua các đợt thu.
I. Ghi nhận hoàn trả

I. Ghi nhận hoàn trả

Giúp kế toán dễ dàng ghi nhận hoàn trả số tiền thu thừa của học sinh. Anh/chị hoàn trả cho từng học sinh (số học sinh cần trả lại tiền ít) hoặc hoàn trả hàng loạt nhiều học sinh (số lượng học sinh cần trả lại tiền nhiều)

Trường hợp ghi nhận hoàn trả cho từng học sinh

 1. Vào Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
 2. Chọn Ghi nhận hoàn trả để tiến hành hoàn trả tiền thừa cho từng học sinh.
 3. Chọn Khoản thu cần hoàn trả, nhấn Thêm dòng để thêm nội dung cần hoàn trả lại tiền cho học sinh.
 4. Chọn học sinh và khai báo số lượng hoàn trả, số tiền hoàn trả tương ứng với khoản thu cần hoàn trả. Nhấn Đồng ý.
 5. Thông tin học sinh và khoản thu cần hoàn trả tự động được cập nhật tại danh sách chỉ trả. Anh/chị có thể chỉnh sửa thời gian Ngày ghi nhận/Ngày hoàn trả.
 6. Nhấn Lưu.

Trường hợp ghi nhận hoàn trả hàng loạt

Trường hợp số lượng học sinh cần hoàn trả nhiều (cuối tháng, cuối năm học), anh/chị thực hiện như sau:

 1. Vào Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
 2. Chọn Ghi nhận hoàn trả để tiến hành hoàn trả tiền thừa cho nhiều học sinh.
 3. Chọn Khoản thu cần hoàn trả bằng cách nhấn vào dấu mũi tên, nhấn Chọn nhiều học sinh để thiết lập hoàn trả lại tiền cho nhiều học sinh cùng lúc.
 4. Lọc nhanh danh sách học sinh theo: Phạm vi (Toàn trường/Khối/Lớp) và Trạng thái học sinh

   • Học sinh thôi học, chuyển đi: Học sinh không còn tiếp tục theo học tại trường.
   • Học sinh có số phải trả sau khi chốt đợt thu: Học sinh có số phải trả sau khi chốt đợt thu tháng đã chọn.
   • Học sinh có phát sinh thu tiền: Học sinh có phát sinh thu tiền trong các đợt thu.
   • Học sinh có số tồn từ đợt thu trước nhưng không đăng ký nữa: Học sinh còn thừa tiền đợt thu trước, hiện nay không đăng ký khoản thu đó nữa.

5. Tích chọn những học sinh cần ghi nhận hoàn trả. Nhấn Xác nhận.
6. Anh/chị thiết lập thông tin chi trả nhiều học sinh như sau:

  • Để nhập nhanh số lượng/số tiền hoàn trả cho nhiều học sinh cùng lúc, anh/chị nhấn vào dấu mũi tên tại cột SL/Số tiền tương ứng.
  • Nhập số lượng, chọn Đồng ý. Phần mềm tự động điền số lượng cho toàn bộ học sinh được chọn và tính ra số tiền tương ứng. Hoặc ngược lại anh/chị có thể nhập số tiền và phần mềm tự động tính ra số lượng.

6. Sau khi ghi nhận hoàn trả, phần mềm lấy lên thông tin hoàn trả tại màn hình Danh sách hoàn trả.

 • Anh/chị nhập Ngày ghi nhậnNgày hoàn trả tiền cho phụ huynh.
 • Sau khi thiết lập xong, anh/chị nhấn Lưu. Sau đó anh/chị có thể in Danh sách hoàn trả và Chứng từ hoàn trả Phiếu chi hoặc Bảng kê chi trả bằng cách nhấn biểu tượng máy in.
II. In danh sách hoàn trả và chứng từ hoàn trả

II. In danh sách hoàn trả và chứng từ hoàn trả

Danh sách hoàn trả

Để in danh sách hoàn trả, anh/chị thực hiện như sau:

 1. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Danh sách hoàn trả.
 3. Khai báo các tham số báo cáo:
 • Thời gian hoặc Từ ngày – Đến ngày: để xác định khoảng thời gian các khoản hoàn trả.
 • Phạm vi: Toàn trường, Khối hoặc Lớp
 • Xem theo: Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
 • Khoản thu: Tên khoản thu có danh sách chi trả
 • Tùy chọn in: Tích chọn tùy chọn in theo nhu cầu.
 • Chân chữ ký: Tùy chỉnh thiết lập chân chữ ký hiển thị trên danh sách hoàn trả.

4. Nhấn Lấy dữ liệu để xem kết quả.

Chứng từ hoàn trả

 1. Nhấn biểu tượng máy in, chọn Chứng từ hoàn trả.
 2. Khai báo các tham số:
   • Chọn mẫu
   • Phạm vi (Toàn trường, Khối, Lớp)
   • Ngày ghi nhận hoàn trả
   • Tích chọn những học sinh cần in chứng từ hoàn trả.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp

 1. Nhà trường muốn chi trả khoản đã thu của học sinh thì làm thế nào? 
 2. Làm thế nào để in phiếu chi? 
 3. Kế toán muốn nhanh chóng ghi nhận chi trả tiền thừa cho nhiều học sinh cùng lúc thì làm thế nào?
Cập nhật 30/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ