1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nhà trường muốn hoàn trả khoản đã thu của học sinh thì làm thế nào?

Nhà trường muốn hoàn trả khoản đã thu của học sinh thì làm thế nào?

Do tình hình dịch bệnh Covid hoặc vì lý do cá nhân nên học sinh nghỉ học nhưng khoản thu đã được thu hết từ trước. Vì vậy cần phải trả lại cho phụ huynh các khoản đã thu.

Anh/chị có thể thực hiện ghi nhận hoàn trả theo hướng dẫn sau:

 • Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
 • Chọn khoảng thời gian ghi nhận hoàn trả phát sinh.
 • Chọn Ghi nhận hoàn trả để hoàn trả khoản đã thu cho học sinh.
  1. Hoàn trả từng học sinh
  • Chọn Khoản thu cần hoàn trả bằng cách tích chọn khoản thu trong danh sách khoản thu.
  • Nhấn Thêm dòng để khai báo khoản hoàn trả cho từng học sinh. Nhập tên học sinh và chỉnh sửa số lượng/ số tiền của khoản thu cần hoàn trả.
  • Chọn Ngày hoàn trả và ghi chú khoản hoàn trả (nếu cần).
  • Nhấn Đồng ý để lưu khoản hoàn trả cho học sinh. Các khoản cần hoàn trả của học sinh được thống kê trong Danh sách hoàn trả.
2. Hoàn trả hàng loạt học sinh

Cách 1: 

 1. Vào Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả, chọn khoản thu cần hoàn trả và nhấn Chọn nhiều học sinh để khai báo khoản hoàn trả cho hàng loạt học sinh.
 2. Chọn phạm vị và trạng thái học sinh để lọc nhanh danh sách học sinh.
 3. Tích chọn học sinh và nhấn Xác nhận để thêm nhiều học sinh cùng lúc.
 4. Nhập số lượng/số tiền tương ứng khoản thu hoàn trả và ngày hoàn trả. Nhấn Đồng ý để hoàn tất ghi nhận hoàn trả cho học sinh.
  Lưu ý: Để nhập nhanh số lượng/số tiền cho tất cả học sinh, anh/chị nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tiêu đề cột.

Cách 2: 

 • Cuối tháng, anh/chị thực hiện Chốt đợt thu.
 • Vào Quản lý thu\ Chốt đợt thu, chọn đợt thu cần ghi nhận hoàn trả. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Ghi nhận hoàn trả.
 • Chọn khoản thu, lọc nhanh trạng thái học sinh và phạm vi cần chi trả. Phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh theo điều kiện lọc, anh/chị tích chọn học sinh muốn hoàn trả.
 • Ghi nhận Ngày hoàn trả cho toàn bộ học sinh bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên tại tiêu đề cột.
 • Nhấn Lưu, danh sách học sinh vừa được ghi nhận hoàn trả được thống kê tại Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả.
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ