1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Kế toán thiết lập những khoản thu khác nhau về đơn giá giữa các hệ, khối, lớp như thế nào?

Kế toán thiết lập những khoản thu khác nhau về đơn giá giữa các hệ, khối, lớp như thế nào?

Mục đích: Giúp Kế toán nhanh chóng thiết lập những khoản thu khác nhau về đơn giá giữa các hệ, khối, lớp để lập đợt thu nhanh chóng, dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Khai báo Hệ đào tạo và Năm nhập học của học sinh

 1. Vào Hệ thống\Danh sách lớp học: Thiết lập Danh mục hệ đào tạo tại trường.

  • Chọn Thêm hệ đào tạo:
  • Thiết lập thông tin hệ đào tạo:
   • Nhập tên hệ đào tạo.
   • Tích chọn các lớp thuộc hệ đào tạo.
   • Nhấn Xác nhận để thêm hệ đào tạo.
  • Để chỉnh sửa thông tin hệ đào tạo theo thực tế đơn vị, nhấn đúp chuột tại hệ đào tạo hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút tại hệ đào tạo tương ứng. Thay đổi thông tin hệ đào tạo và Xác nhận để cập nhật thay đổi.
   Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Sau khi thiết lập hệ đào tạo tại đơn vị, kế toán vào Hệ thống\Danh sách học sinh để cập nhật thông tin Hệ đào tạo và khai báo thêm Năm nhập học của học sinh:
  • Khi nhập/chỉnh sửa thông tin lớp học tự động lấy lên Hệ đào tạo tương ứng đã thiết lập.
  • Anh/chị có thể chỉnh sửa từng thông tin học sinh. (Hướng dẫn tại đây)
  • Hoặc Nhập khẩu cập nhật thông tin học sinh. (Hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Thiết lập nhiều đơn giá cho khoản thu

 1. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu.
 2. Thêm/Chỉnh sửa khoản thu tại đơn vị, chọn Nhiều đơn giá cho khoản thu.
 3. Thiết lập các đơn giá khác nhau cho cùng khoản thu (Khác biệt theo Hệ đào tạo; Năm nhập học; Khối)

Bước 3: Lập đợt thu

 1. Vào Quản lí thu\Đợt thu, chọn tháng cần lập đợt thu và nhấn Lập đợt thu.
 2. Phần mềm tự động tính toán số tiền cần thu theo những đơn giá khác nhau giữa các khối lớp, hệ đào tạo,… kế toán đã thiết lập.
  Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

 1. Trường hợp thay đổi đơn giá khoản thu sau đã lập đợt thu, phần mềm hiển thị thông báo để kế toán Cập nhật đợt thu, đảm bảo số liệu chính xác.
 2. Trường hợp ghi nhận hoàn trả cho học sinh, phần mềm lấy lên đơn giá tương ứng của khoản hoàn trả tương ứng với từng học sinh.
 3. Trường hợp thiết lập miễn giảm cho học sinh, mức miễn giảm cũng tương ứng với đơn giá từng khoản của học sinh.
Cập nhật 03/04/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ