1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Kế toán nhanh chóng ghi nhận hoàn trả tiền thừa cho nhiều học sinh cùng lúc thì làm thế nào?

Kế toán nhanh chóng ghi nhận hoàn trả tiền thừa cho nhiều học sinh cùng lúc thì làm thế nào?

Đối với một số khoản thu như tiền đồ dùng phục vụ bán trú, tiền học thêm Tin học,.. trong trường hợp cả trường không đi học trực tiếp do dịch bệnh. Nhà trường lấy tổng tiền thu trừ đi số đã chi, khoản tiền còn lại sẽ hoàn trả đều cho toàn bộ học sinh đã đóng tiền.

Anh/chị có thể nhanh chóng ghi nhận hoàn trả tiền thừa cho nhiều học sinh cùng lúc như sau:

 1. Sau khi anh/chị thực hiện ghi nhận hoàn trả cho những học sinh còn thừa tiền hoàn trả tại màn hình Lập đợt thu, Chốt đợt thu, phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh có khoản chi trả.
 2. Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Danh sách hoàn trả. 
 3. Chọn Ghi nhận hoàn trả để tiến hành hoàn trả tiền thừa cho nhiều học sinh.
 4. Chọn Khoản thu cần hoàn trả bằng cách nhấn vào dấu mũi tên, nhấn Chọn nhiều học sinh để thiết lập hoàn trả lại tiền cho nhiều học sinh cùng lúc.
 5. Lọc nhanh danh sách học sinh theo: Phạm vi (Toàn trường/Khối/Lớp) và Trạng thái học sinh

   • Học sinh thôi học, chuyển đi: Học sinh không còn tiếp tục theo học tại trường.
   • Học sinh có số phải trả sau khi chốt đợt thu: Học sinh có số phải trả sau khi chốt đợt thu tháng đã chọn.
   • Học sinh có phát sinh thu tiền: Học sinh có phát sinh thu tiền trong các đợt thu.
   • Học sinh có số tồn từ đợt thu trước nhưng không đăng ký nữa: Học sinh còn thừa tiền đợt thu trước, hiện nay không đăng ký khoản thu đó nữa.
 6. Tích chọn những học sinh cần ghi nhận hoàn trả. Nhấn Xác nhận.
 7. Anh/chị thiết lập thông tin chi trả nhiều học sinh như sau:
   • Để nhập nhanh số lượng/số tiền hoàn trả cho nhiều học sinh cùng lúc, anh/chị nhấn vào dấu mũi tên tại cột SL/Số tiền tương ứng.
   • Nhập số lượng, chọn Đồng ý. Phần mềm tự động điền số lượng cho toàn bộ học sinh được chọn và tính ra số tiền tương ứng. Hoặc ngược lại anh/chị có thể nhập số tiền và phần mềm tự động tính ra số lượng.

  8. Sau khi ghi nhận hoàn trả, phần mềm lấy lên thông tin hoàn trả tại màn hình Danh sách hoàn trả.

  • Anh/chị nhập Ngày ghi nhận và Ngày hoàn trả tiền cho phụ huynh.
  • Sau khi thiết lập xong, anh/chị nhấn Lưu. Sau đó anh/chị có thể in Danh sách hoàn trả và Chứng từ hoàn trả Phiếu chi hoặc Bảng kê chi trả bằng cách nhấn biểu tượng máy in.
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ