Thiết lập Sử dụng hóa đơn, chứng từ

Mục đích

Cho phép thiết lập sử dụng hóa đơn thu phí phù hợp với đơn vị của mình.

Các bước thực hiện

 1. Vào Hệ thống\Thiết lập\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ.
 2. Tại mục Hoá đơn:
  • Nếu đơn vị không sử dụng hoá đơn, tích chọn Không sử dụng hoá đơn.
  • Nếu đơn vị sử dụng hoá đơn tự in thì tích chọn Sử dụng hoá đơn tự in:

   • Thiết lập các thông tin trên hóa đơn tự in: Tên mẫu hóa đơn, Tên mẫu số, Khổ giấy, Số liên Tên liên.
   • Nhấn In hóa đơn mẫu để xem trước mẫu hóa đơn.
   • Bỏ tích chọn tại phần Khi in hiển thị thông tin người nộp tiền/Người mua hàng là họ tên học sinh nếu ở trường người nộp tiền là phụ huynh hoặc người nộp không phải là học sinh.
  • Nếu đơn vị có sử dụng Hoá đơn điện tử, tích chọn Sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử:
   • Tích chọn Hiển thị số lượng lẻ: Cho phép hiển thị thông tin số lượng nếu lẻ.
   • Thiết lập Thông tin nội dung khoản thu trên hóa đơn:
    • Tên nhóm khoản thu: Dành cho các trường thu học phí theo nhóm và có nhu cầu hiển thị thông tin chi tiết đợt thu.
    • Tên khoản thu.
    • Hiển thị thông tin tháng thu: Tích chọn nếu muốn hiển thị tháng thu trên hóa đơn điện tử.

3. Tại mục Thiết lập chứng từ:

  • Hệ thống mặc định thiết lập Quy tắc đánh số chứng từ, tuy nhiên anh chị có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.
  • Tích chọn Đánh riêng số chứng từ khi thu nhiều đợt thu trong cùng ngày để in riêng chứng từ của mỗi đợt thu để hạch toán riêng.
  • Tích chọn Đánh số chứng từ cho học sinh chuyển khoản để đánh số chứng từ cho cả học sinh nộp tiền học theo hình thức chuyển khoản
  •  Tích chọn Khi in chứng từ in cho học sinh có số phải thu bằng 0 nếu muốn chỉ in chứng từ cho học sinh khi có số phải thu bằng 0.
  • Bỏ tích chọn tại phần Hiển thị thông tin người nộp tiền/Người mua hàng là họ tên học sinh nếu ở trường người nộp tiền là phụ huynh hoặc người nộp không phải là học sinh.
  • Tích chọn Sử dụng số chứng từ trống khi thu tiền để phần mềm đánh số chứng từ vào những chứng từ đang trống, đảm bảo số chứng từ luôn liên tục.
  • Xem và xuất khẩu danh sách chứng từ đang trống bằng cách chọn Xem chi tiết.

4. Nhấn Lưu để lưu lại thông tin thiết lập hóa đơn, chứng từ.

Cập nhật 06/02/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ