Phân quyền phạm vi dữ liệu

Mục đích

Giúp kế toán phân quyền cho tài khoản cán bộ/giáo viên có thể thu tiền, chấm ăn, ghi nhận số lượng sử dụng,… cho lớp mình phụ trách.

Các bước thực hiện

Để phân quyền được cho các tài khoản cán bộ/giáo viên thu tiền, chấm ăn, ghi nhận số lượng sử dụng,… cho lớp phụ trách thì kế toán cần phân quyền cho tài khoản/giáo viên sử dụng các tính năng trên các EMIS – Khoản thu (Xem hướng dẫn tại đây)

  1. Vào Hệ thống/Thiết lập/Phân quyền phạm vi dữ liệu, Chọn giáo viên cần phân quyền
  2. Phần mềm hiển thị Danh sách giáo viên đã được phân quyền sử dụng tính năng trên EMIS – Khoản thu (trừ vai trò Quản trị hệ thống).
    Tích chọn giáo viên cần thiết lập phân quyền chi tiết, nhấn Xác nhận
  3. Với từng giáo viên, anh/chị tích chọn Khối/ lớp mà giáo viên đó quản lý (xem, sửa dữ liệu)
  4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu
  5. Với những giáo viên chưa có trong danh sách, anh/chị nhấn Thêm tài khoản để thêm thông tài khoản/phân quyền sử dụng tính năng cho giáo viên đó.
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ