Thiết lập chân chữ ký báo cáo

Mục đích: Giúp đơn vị nhanh chóng khai báo thông tin người ký báo cáo hiện tại để phần mềm tự động lấy lên thông tin trên các báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện:

Cập nhật 03/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ