Danh sách miễn giảm

Mục đích

Giúp kế toán khai báo miễn, giảm kèm thời gian miễn giảm thì với các đợt thu trong thời gian miễn, giảm học sinh sẽ được tự động miễn, giảm đi số tiền tương ứng. Đồng thời giúp kế toán in các báo cáo về miễn giảm.

 • Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem nội dung chi tiết

I. Khai báo danh sách học sinh được miễn giảm

I. Khai báo danh sách học sinh được miễn giảm

Anh/chị có thể:

Cách 1: Sao chép danh sách HS miễn giảm

a. Sao chép danh sách HS miễn giảm từ năm học trước hay từ học kỳ I sang học kỳ II.
 1. Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm
 2. Nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Sao chép danh sách miễn giảm.
 3. Chọn thời gian sao chép: Năm học hiện tại  (Từ học kỳ I sang học kỳ II) hoặc Năm học trước (Học kỳ I, Học kỳ II, Cả năm hoặc theo thời gian Tùy chọn)
 4. Trường hợp có học sinh không cần sao chép thông tin miễn giảm, anh/chị nhấn vào biểu tượng “dấu nhân” để xóa học sinh đó khỏi danh sách sao chép.
 5. Anh/chị có thể nhập lại Diện miễn giảm, Mức miễn giảmThời gian miễn giảm nếu thông tin miễn giảm của học sinh có thay đổi.
 6. Nhấn Sao chép

Lưu ý: Anh/chị nhấn vào tiêu đồ cột để chọn nhanh giá trị cho cả cột

b. Sao chép danh sách học sinh miễn giảm từ khoản thu khác
 • Vào Khoản thu/Lập kế hoạch thu/Danh sách miễn giảm
 • Vào Tiện ích/Sao chép danh sách miễn giảm
  • Chọn Sao chép Khoản thu để sao chép danh sách học sinh miễn giảm từ khoản thu khác
  • Khoản thu sao chép: khoản thu đã có danh sách học sinh miễn giảm
  • Sao chép cho khoản thu: Khoản thu chưa có danh sách miễn giảm, cần bổ sung thông tin miễn giảm
  • Tích chọn các học sinh cần sao chép thông tin miễn giảm sang khoản thu mới
  • Điều chỉnh Mức miễn giảm, Thời gian miễn (nếu cần)
  • Nhấn Sao chép để sao chép danh sách học sinh đã chọn với mức miễn giảm tương ứng.

Cách 2: Thêm mới từng học sinh được miễn giảm.

 1. Nhấn Thêm để thêm học sinh được đăng ký miễn giảm.
 2. Chọn Học sinh đăng ký miễn giảm
 3. Tại đây, phần mềm tự động mang sẵn đi những khoản thu áp dụng miễn giảm từ Danh sách khoản thu và diện miễn giảm từ Diện ưu tiên mà anh/chị đã khai báo.
  Tuy nhiên, anh/chị chỉnh sửa thông tin miễn giảm/xóa diện miễn giảm/thêm diện miễn giảm cho học sinh (nếu cần)
 4. Nhấn Lưu

Cách 3: Thêm nhanh danh sách học sinh được miễn giảm.

 • Vào Khoản thu/Lập kế hoạch thu/Danh sách miễn giảm
 • Nhấn Thêm nhanh để thêm nhanh danh sách học sinh được miễn giảm các mức khác nhau của cùng 1 khoản thu.
 • Chọn Khoản thu cần thêm danh sách học sinh miễn giảm
 • Tích chọn Chỉ hiển thị học sinh có đăng ký để hiển thị danh sách học sinh có đăng ký khoản thu đã chọn
 • Tích chọn Chỉ hiển thị học sinh có thông tin diện ưu tiên để hiển thị học sinh có thông tin diện ưu tiên đã đăng ký trên hồ sơ học sinh.
 • Chọn học sinh từ danh sách để khai báo thông tin miễn giảm
 • Chọn Diện miễn giảm Mức miễn giảm tương ứng với từng học sinh.
 • Nhấn Lưu để lưu danh sách đã chọn và lập danh sách mới. Nhấn Lưu và đóng để lưu danh sách đã lập và hoàn tất thêm danh sách.

Cách 4: Nhập khẩu danh sách miễn giảm

Giúp kế toán nhập khẩu nhanh danh sách miễn giảm từ tệp có sẵn vào phần mềm.

 1. Nhấn vào biểu tượng thiết lập, chọn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp.
 3. Điền thông tin miễn giảm của các HS thuộc diện ưu tiên vào Tệp mẫu vừa tải.
 4. Tên phần mềm tại giao diện nhập khẩu nhấn ô Chọn file, và chọn đến tệp đã điền dữ liệu ở bước 3.
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi danh sách miễn giảm hợp lệ vào phần mềm.
II. Chỉnh sửa thông tin học sinh được miễn giảm

II. Chỉnh sửa thông tin học sinh được miễn giảm

Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm

 1. Chọn học sinh cần chỉnh sửa, nhấn biểu tượng “cây bút”
 2. Chỉnh sửa thông tin miễn giảm theo đúng thực tế đơn vị
 3. Nhấn Lưu
III. Xóa thông tin học sinh được miễn giảm

III. Xóa thông tin học sinh được miễn giảm

 1. Nhấn vào biểu tượng “thùng rác” để xóa từng học sinh khỏi danh sách miễn giảm
 2. Xóa nhiều học sinh khỏi danh sách miễn giảm
 • Tích chọn thông tin học sinh cần xóa
 • Nhấn biểu tượng “thùng rác” góc phải màn hình
 • Nhấn Xóa
IV. In danh sách miễn giảm

IV. In danh sách miễn giảm

 1. Nhấn vào biểu tượng in
 2. Khai báo các tham số trên báo cáo

  • Phạm vi: Toàn trường (in tất cả học sinh miễn giảm trên một danh sách, không tách trang giữa các lớp), Tất cả (in mỗi lớp một danh sách), theo Khối (in mỗi lớp một danh sách), theo Lớp
  • Xem theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu
  • Chọn Khoản thuThời gian cần in báo cáo.
  • Tích chọn diện ưu tiên cần lên báo cáo.
  • Anh/chị tùy chỉnh hiển thị chữ ký theo mong muốn đơn vị mình như sau:
 3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 28/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ