Danh sách áp dụng chính sách giá

Mục đích:

Giúp kế toán ghi nhận nhiều mức giảm giá cho học sinh

Các bước thực hiện:

 • Để học sinh được áp dụng chính sách giá của trường, kế toán cần chọn Áp dụng chính sách giá tại hồ sơ học sinh:
  • Vào Hệ thống/Danh sách học sinh/Thêm, khai báo thông tin học sinh và chọn Áp dụng chính sách giá. Xem hướng dẫn thêm hồ sơ học sinh tại đây.
 • Để ghi nhận các mức giảm giá tương ứng cho từng cho học sinh, anh/chị thực hiện như sau:
  • Vào Lập kế hoạch thu/Danh sách áp dụng chính sách giá
  • Để lấy thông tin các mức giảm từ hồ sơ học sinh, nhấn Lấy từ hồ sơ. Kiểm tra và bổ sung thông tin các mức giảm giá được áp dụng cho từng học sinh. Nhấn Xác nhận để lưu kết quả.
  • Để thêm học sinh vào danh sách áp dụng chính sách giá, kế toán thực hiện như sau:
   • Nhấn Thêm, chọn học sinh từ danh sách học sinh và các loại chính sách giá được áp dụng.
   • Khai báo tên khoản thu và mức giảm giá của từng chính sách giá (theo tỷ lệ % hoặc số tiền VNĐ) với mỗi loại khoản thu.
   • Nhấn Lưu để lưu thông tin học sinh.
  • Ngoài ra, kế toán có thể thêm học sinh vào danh sách áp dụng chính sách giá bằng cách nhập khẩu dữ liệu từ tệp có sẵn:
   • Nhấn Nhập khẩu. Tải tệp mẫu của chương trình và sao chép danh sách từ tệp đang quản lý vào tệp mẫu.
   • Tải tệp mẫu đã được sao chép dữ liệu lên chương trình, chọn sheet chứa dữ liệu nhập khẩu. Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu.
   • Kế toán có thể tải xuống nững bản ghi không hợp lệ để kiểm tra và chỉnh sửa thông tin để nhập khẩu lại. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu các bản ghi hợp lệ lên chương trình để quản lý.

Câu hỏi thường gặp

 1. Cùng một diện ưu tiên nhưng mỗi khoản thu khác nhau lại miễn giảm các mức khác nhau thì làm như thế nào?
 2. Tại sao khi thêm nhanh Danh sách miễn giảm, giao diện miễn giảm lại trống?
 3. Tại sao không có khoản thu để khai báo miễn giảm?

Xem thêm câu hỏi thường gặp tại đây.

Cập nhật 07/03/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ