Phụ huynh đăng ký

Mục đích: Giúp kế toán lập các đợt đăng ký khoản thu tự nguyện và gửi thông báo đến phụ huynh để phụ huynh tự đăng ký khoản thu cho con trên SISAP. Đồng thời kế toán nhanh chóng cập nhật thông tin vào danh sách thu tiền sau khi phụ huynh đăng ký.

Video hướng dẫn sử dụng:

Để lập các đợt đăng ký khoản thu cho phụ huynh, kế toán cần phải lập danh sách các khoản phải thu tự nguyện (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết

Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Phụ huynh đăng ký.

I. Lập đợt đăng ký khoản thu

I. Lập đợt đăng ký khoản thu

 1. Nhấn Lập đợt đăng ký khoản thu/Lập đợt mới.
 2. Khai báo các thông tin trên đợt đăng ký khoản thu:

  • Hạn đăng ký: hạn cho phép phụ huynh tự đăng ký các khoản thu tự nguyện trên SISAP.
  • Tên đợt thu đăng ký, Phạm vi (Toàn trường/Khối/Lớp)
  • Phần mềm tự động lấy lên danh sách các khoản thu tự nguyện theo phạm vi anh/chị đã chọn ở trên. Tích chọn các khoản thu cho phép phụ huynh đăng ký.
   Đồng thời nhập Ghi chú (nếu cần)

  • Sau khi hoàn tất nhấn Lập đợt đăng ký

Lưu ý: Khi lập đợt đăng ký thành công, phần mềm sẽ tự động gửi thông báo đến phụ huynh trên ứng dụng SISAP.

3. Anh/chị xóa đợt đăng ký khoản thu bằng cách nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Xóa đợt đăng ký.
Lưu ý:
Anh/chị không thể xóa đợt đăng ký khoản thu nếu đã có phụ huynh gửi thông tin đăng ký.

4. Ngoài ra, anh/chị có thể xuất khẩu kết quả đăng ký bằng cách nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Xuất khẩu.

II. Cập nhật hạn đăng ký

II. Cập nhật hạn đăng ký

Giúp kế toán có thể gia hạn ngày phụ huynh tự đăng ký các khoản thu tự nguyện trên SISAP.

 1. Nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Cập nhật hạn đăng ký.
 2. Thay đổi ngày hạn đăng ký, nhấn Cập nhật
  Lưu ý: Hạn đăng ký mới cập nhật phải là ngày lớn hơn ngày hạn đăng ký cũ.
III. Bỏ đăng ký khoản thu

III. Bỏ đăng ký khoản thu

Cho phép kế toán bỏ đăng ký khoản thu (trên màn hình đăng ký khoản thu) cho những học sinh chưa gửi đăng ký khoản thu sau khi hết hạn đăng ký.

Lưu ý: Nếu anh/chị không bỏ đăng ký khoản thu thì thông tin đăng ký của những học sinh chưa gửi đăng ký trên màn hình đăng ký khoản thu sẽ không đổi.

 1. Nhấn biểu tượng ba chấm, chọn Bỏ đăng ký khoản thu.
 2. Xác nhận Đồng ý.
IV. Xác nhận thông tin đăng ký khoản thu phụ huynh gửi

IV. Xác nhận thông tin đăng ký khoản thu phụ huynh gửi

Giúp kế toán xác nhận thông tin đăng ký khoản thu phụ huynh gửi để cập nhật lại thông tin danh sách đăng ký và danh sách thu tiền.

 1. Sau khi phụ huynh gửi thông tin đăng ký, phần mềm tự động hiển thị kết quả:
  • Những khoản thu phụ huynh đăng ký sẽ được hiển thị “tích xanh”
  • Những khoản thu phụ huynh không đăng ký sẽ dược hiển thị dấu “X đỏ”

2. Để cập nhật theo lớp anh/chị tích chọn lại lớp cần cập nhật tại phần Phạm vi hoặc cập nhật theo khoản thu.
3. Tích chọn các học sinh cần xác nhận, nhấn Xác nhận.
Anh/chị chỉ được xác nhận cho các học sinh có trạng thái Chờ xác nhận (học sinh đã gửi thông tin đăng ký khoản thu)
4. Sau khi xác nhận, học sinh được xác nhận sẽ được cập nhật sang màn hình đăng ký khoản thu.

Cập nhật 04/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ