1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R141 – Ngày phát hành 24/08/2022

Tính năng mới R141 – Ngày phát hành 24/08/2022

1. Vào năm học mới, Kế toán mong muốn tham khảo danh sách khoản thu, học sinh đăng ký,.. từ năm học cũ để nhanh chóng lập kế hoạch thu cho năm học mới

Trước đây:

 • Khi khởi tạo năm học mới, phần mềm cho phép sao chép danh sách học sinh và danh sách miễn giảm của học sinh lên năm học mới.
 • Tuy nhiên các dữ liệu khác thì kế toán phải quay về năm học cũ để xem các dữ liệu khác và button xem năm cũ khá ẩn gây khó khăn khi tìm kiếm.

Từ phiên bản R141:

 • Khi khởi tạo năm học mới, kế toán có thể chọn những dữ liệu muốn sao chép từ năm học cũ lên năm học mới để tiết kiệm thời gian nhập liệu.
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 
 • Ngoài ra, anh chị có thể dễ dàng sao chép đăng ký khoản thu từ năm học trước cho năm học này theo hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Kế toán mong muốn có thể thiết lập cụ thể về việc hoàn trả tiền tồn hàng tháng cho Học sinh

Trước đây:

 • Trường hợp tháng trước học sinh phát sinh số tiền tồn của khoản thu có hoàn trả, tháng này không đăng ký khoản đó nữa. Kế toán có thể sử dụng tiền thừa tháng trước của khoản thu đó để hoàn trả dần (cho chính khoản thu đó và các đợt thu sau) hoặc hoàn trả hết (cho các khoản thu khác và còn thừa trả lại cho phụ huynh)
 • Tuy nhiên khi đã lập đợt thu và muốn sửa lại thiết lập hoàn trả tiền tồn, kế toán phải xóa đợt thu đang có và lập lại đợt thu.
 • Ngoài ra, chưa thiết lập được hoàn trả dần cho các khoản thu có đăng ký.
 • Các khoản thu chưa đăng ký thì chưa có thiết lập quản lý chung.

Từ phiên bản R141:

 • Cho phép Kế toán có thể thiết lập cụ thể về sử dụng tiền tồn của khoản thu này cho các khoản thu khác:
  • Với khoản thu có đăng ký: Lựa chọn có thể sử dụng cho khoản khác/ Lựa chọn hoàn trả dần hay hoàn trả hết.
  • Với khoản thu không đăng ký: Lựa chọn hoàn trả hết hay hoàn trả bằng đúng số phải thu của đợt.
 • Anh chị có thể Thiết lập sử dụng tiền tồn của khoản thu tại:
 1. Hệ thống\Thiết lập tại đây.
 2. Khi Lập đợt thu mới theo hướng dẫn tại đây. 
 3. Khi đã lập đợt thu và muốn cập nhật lại vào đợt thu theo hướng dẫn tại đây. 

3. Cán bộ tài chính cấp chủ quản mong muốn in báo cáo Tổng hợp chi phí hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc diện nghèo, cận nghèo để gửi Sở Tài chính

Trước đây:

 • Phần mềm cho phép khai báo diện ưu tiên học sinh là bị tàn tật khuyết tật thuộc diện hộ nghèo/hộ cận nghèo. Chưa cho phép theo dõi và in báo cáo thông tin hỗ trợ học bổng/phương tiện đi lại theo TT42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC.
 • Bởi vậy mà cán bộ tài chính và kế toán các trường phải theo dõi thủ công trên file excel. Cán bộ tài chính không thể tổng hợp tức thời báo cáo để gửi Sở Tài chính.

Từ phiên bản R141:

 • Phần mềm bổ sung danh mục Chính sách hỗ trợ để kế toán có thể thêm/chỉnh sửa/xóa học sinh thuộc diện hỗ trợ.
 • Ngoài ra, anh chị có thể in báo cáo Tổng hợp chi phí hỗ trợ theo từng diện hỗ trợ để báo cáo lên cấp trên.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 
 • Ngoài ra, tại phần khai báo Hồ sơ học sinh, bổ sung thông tin Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo hướng dẫn tại đây.

4. Cổng thiết lập thanh toán học phí không dùng tiền mặt: Bổ sung thông báo cho bộ phân kinh doanh (MISA) về các đơn vị mà Đối tác gửi yêu cầu thiết lập thanh toán nhưng chưa được cấp tài nguyên

Trước đây:

 • Khi triển khai Cổng thiết lập thanh toán không dùng tiền mặt cho Đối tác – Nhà trường, ghi nhận trường hợp yêu cầu thiết lập không thành công do nhà trường chưa được cấp tài nguyên sử dụng.
 • Danh sách đơn vị chưa được cấp tài nguyên đang được thông báo thủ công, chưa tức thời.

Từ phiên bản R141:

 • Hệ thống tự động thống kê danh sách đơn vị chưa được cấp tài nguyên sử dụng, địa bàn của đơn vị đê gửi email thông báo ngay cho từng văn phòng kinh doanh phụ trách.
Cập nhật 25/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ