Xếp lớp đầu năm

Sau khi thực hiện Tổng hợp đánh giá (với cấp Tiểu học) hoặc Tổng hợp kết quả học tập (với cấp THCS/THPT) và thực hiện Thi lại & xét lên lớp anh/chị thực hiện xét lên lớp cho học sinh trong trường

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác chính khi Xếp lớp đầu năm:

I. Xếp lớp

I. Xếp lớp

 1. Vào Hệ thống\Thiết lập năm học, nhấn biểu tượng dấu cộng và thực hiện khởi tạo năm học mới. Nhấn Cất

 2.  Lựa chọn năm học mới vừa khởi tạo, nhấn Thực hiện xếp lớp.
 3. Nhấn Bắt đầu Chương trình sẽ tự động xếp lớp tương ứng cho học sinh lên lớp, lưu ban (Ví dụ: Học sinh lớp 6A sẽ được tự động chuyển lên lớp 7A, với học sinh lớp 7A bị lưu ban sẽ ở lại lớp 6A)

II. Chuyển lớp

II. Chuyển lớp

 • Tại màn hình Xếp lớp đầu năm, tích chọn học sinh cần chuyển lớp, nhấn Xếp lớp/Chuyển lớp để xếp lại lớp/chuyển lớp cho 1 hay 1 nhóm học sinh.
 • Trường hợp, đã có học sinh phát sinh dữ liệu thì anh/chị không được phép Xếp lớp/Chuyển lớp mà phải thực hiện ghi nhận biến động học sinh.
III. Thêm hồ sơ học sinh

III. Thêm hồ sơ học sinh

Trường hợp có học sinh mới chuyển đến, anh/chị thêm mới hồ sơ học sinh tại đây.

IV. Nhập khẩu hồ sơ học sinh

IV. Nhập khẩu hồ sơ học sinh

 • Tại màn hình Xếp lớp năm học, nhấn Nhập khẩu

 • Tại Bước 1: Chọn tệp nguồn, có thể lựa chọn hình thức nhập khẩu là Nhập khẩu thêm mới hoặc Nhập khẩu cập nhật

Cách 1: Nhập khẩu thêm mới

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập khẩu thêm mới, Chọn định dạng tệp nhập khẩu.
 • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp
 • Sao chép danh sách học sinh từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên phần mềm tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
 • Chọn sheet nhập khẩu: anh/chị chọn các sheet chứa dữ liệu để tải lên phần mềm.
 • Dòng tiêu để DS là dòng thứ: trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị chọn lại dòng chưa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu.
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi biên mục hợp lệ vào hệ thống

Cách 2: Nhập khẩu bổ sung

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập khẩu bổ sung để bổ sung thông tin vào dữ liệu học sinh đã có sẵn. Lưu ý: Anh/chị có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin.
 • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin.
 • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên phần mềm tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.

 • Thực hiện các bước tiếp theo tương tự Nhập khẩu thêm mới đã hướng dẫn ở trên.
V. Thêm/Sửa/Xóa lớp học

V. Thêm/Sửa/Xóa lớp học

 • Tại màn hình Xếp lớp đầu năm, nhấn biểu tượng dấu cộng tại khối lớp để thêm nhanh lớp học trong trường
 • Nhấn biểu tượng “dấu ba chấm” tại tên lớp học để sửa hoặc xóa thông tin về lớp học
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ