Xuất khẩu bảng điểm

Mục đích: Giúp đơn vị có thể dễ dàng thực hiện xuất khẩu được bảng điểm hay bảng kết quả tổng kết của học sinh toàn trường.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Vào Học tập rèn luyện\Xuất khẩu bảng điềm.
  2. Khai báo các tham số: Phạm vi, Thời gian để xuất khẩu bảng điểm tương ứng
  3. Nhấn Xuất khẩu.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ