Xuất khẩu bảng điểm

Giúp đơn vị có thể dễ dàng thực hiện xuất khẩu được bảng điểm hay bảng kết quả tổng kết của học sinh trong toàn trường

  1. Vào menu Học tập rèn luyện, chọn Xuất khẩu bảng điềm
  2. Khai báo các tham số: Phạm vi, Thời gian để xuất khẩu bảng điểm tương ứng
  3. Nhấn Xuất khẩu.
Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ