Đánh giá tháng

Mục đích:  Giúp giáo viên tổ chức và đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo tháng, kịp thời nắm bắt kết quả học tập và gửi thông tin cho phụ huynh.

Các bước thực hiện:

Các đơn vị sử dụng đồng thời phân hệ EMIS – Học sinh và EMIS – Ôn tập có thể tổ chức và đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo tháng.

1. Đánh giá tháng cho học sinh

Các đơn vị sử dụng đồng thời EMIS – Ôn tập và EMIS – Học sinh có thể thực hiện đánh giá chất lượng học tập của học sinh theo tháng.

 • Vào Học tập rèn luyện/Đánh giá tháng. Tại đây, GVCN, GVBM có thể thực hiện đánh giá tháng cho học sinh trong lớp mình phụ trách. BGH theo dõi và tổng hợp kết quả đánh giá của học sinh toàn trường.
 • GVCN có thể chọn đánh giá học sinh theo từng môn trong Lớp chủ nhiệm hoặc đánh giá học sinh Lớp dạy khác khi được phân công thêm vai trò giáo viên bộ môn.
 • Chọn tháng đánh giá và lớp/môn học để thực hiện đánh giá cho học sinh.
 • Đối với giáo viên chủ nhiệm:
  • Thực hiện đánh giá cho từng học sinh ngay tại màn hình Đánh giá tháng của lớp đã chọn
  • Hoặc nhấn vào tên học sinh để tổng hợp đánh giá nhanh cho học sinh: Nhập điểm và nhận xét cho từng môn học, nhận xét chung cho kết quả học tập của tháng.
 • Đối với giáo viên bộ môn
  • Nhập điểm và nhận xét cho từng học sinh tại màn hình Đánh giá tháng của lớp đã chọn.

2. Nhập khẩu đánh giá tháng

Giáo viên có thể sử dụng kết quả đánh giá tháng đang quản lý trên file excel để nhập khẩu vào chương trình.

 • Vào dấu “…”, chọn Nhập khẩu.
 • Nhấn Tải tệp mẫu và sao chép kết quả đánh giá trong tệp đang quản lý vào tệp mẫu.
 • Tải tệp mẫu đã có dữ liệu lên chương trình. Chọn lớp để nập khẩu dữ liệu. Nhấn Đồng ý để xác nhận nhập khẩu.

3. Xuất khẩu đánh giá tháng

 • Để xuất khẩu đánh giá tháng đang quản lý trên chương trình, Vào dấu “…”, chọn Xuất khẩu.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ