Thi lại và xét lên lớp

Mục đích: Giúp giáo viên có thể nhanh chóng theo dõi được danh sách học sinh phải thi lại và xét lên lớp, nhập kết quả thi lại & rèn luyện. Dựa vào đó để xét lên lớp hay lưu ban cho học sinh vào cuối năm học.

Hướng dẫn thực hiện:

Học sinh thi lại và rèn luyện

Theo dõi danh sách học sinh phải thi lại và xét lên lớp theo hướng dẫn chi tiết tại đây

Nhập kết quả thi lại và rèn luyện

Giáo viên nhập kết quả thi lại và rèn luyện theo hướng dẫn tại đây.

Xét lên lớp, lưu ban

Xét lên lớp, lưu ban cho học sinh theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 04/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ