Học sinh thi lại và rèn luyện

Sau khi thực hiện tổng hợp đánh giá cho học sinh trong lớp thì giáo viên có thể dễ dàng theo dõi được danh sách học sinh phải thi lại và xét lên lớp

  1. Vào Học tập rèn luyện\Thi lại & xét lên lớp
  2. Tại màn hình Học sinh thi lại và rèn luyện giáo viên có thể theo dõi được danh sách học sinh có thành tích kém phải thực hiện thi lại và xét lên lớp
  3. Phần mềm đã mặc định lựa chọn các môn cần thi lại của học sinh tuy nhiên anh/chị có thể bỏ tích chọn tại các môn không cần thi lại. Nhấn Lưu.
  4. Di chuyển chuột tới tên học sinh để có thể theo dõi được tổng hợp điểm tổng kết học tập trong năm của học sinh đó.
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ