Nhập kết quả thi lại và rèn luyện

Giúp giáo viên có thể dễ dàng nhập được kết quả thi lại và rèn luyện của học sinh

Nhập kết quả thi lại

  1. Vào Học tập rèn luyện\Thi lại & xét lên lớp
  2. Tại màn hình Nhập kết quả thi lại và rèn luyện lựa chọn Kết quả thi lại
    • Với môn chấm điểm: anh/chị cần nhập điểm thi lại cho học sinh. Nhấn Lưu.
    • Với môn nhận xét: anh/chị cần nhập nhận xét cho học sinh, nhấn Lưu

Nhập kết quả rèn luyện

  1. Vào Học tập rèn luyện\Thi lại & xét lên lớp
  2. Tại màn hình Nhập kết quả thi lại và rèn luyện lựa chọn Kết quả rèn luyện và nhập lại Hạnh kiểm sau RLTH cho học sinh

  3. Nhấn Lưu.
Cập nhật 21/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ