Khen thưởng cấp trường

Giúp giáo viên chủ nhiệm ghi nhận những lần được khen thưởng,kỷ luật cấp trường của học sinh.

Khen thưởng

 1. Tại phân hệ Học sinh, chọn Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật
 2. Tại tab Khen thưởng, nhấn Ghi nhận khen thưởng.
 3. Khai báo Thông tin chung:
  • Số quyết định, Ngày quyết định.
  • Là Khen đột xuất hay Khen cuối kỳ, cuối năm.
   • Trường hợp muốn lập quyết định khen thưởng cho học sinh giỏi, tiên tiến, anh/chị chọn Khen cuối kỳ, cuối năm.
    • Chọn Lấy từ bảng tổng kết học kỳ hoặc cả năm. Phần mềm tự động lấy lên danh sách đối tượng học sinh được khen thưởng từ bảng tổng kết HK I hoặc bảng tổng kết cả năm (học sinh giỏi, học sinh tiên tiến).
    • Tích chọn đối tượng học sinh cần lập danh sách (học sinh giỏi, học sinh tiên tiến), anh/chị có thể khai báo thêm các nội dung tại phần Chi tiết quyết định khen thưởng như Lý do khen thưởng, Hình thức khen thưởng, Giá trị khen thưởng,…
    • Hoặc Bấm vào đây để thêm mới học sinh khen thưởng
   • Trường hợp muốn lập quyết định khen thưởng cho học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành tích nổi bật,…., anh/chị chọn Khen đột xuất
    • Khai báo Chi tiết quyết định khen thưởng:
    • Nhấn Bấm vào đây để thêm mới học sinh khen thưởn
    • Khai báo lần lượt chi tiết nội dung khen thưởng của học sinh theo Họ và tên, Lý do khen thưởng, Hình thức khen thưởng, Giá trị khen thưởng,
  • Nhập Nội dung khen thưởng
 4. Nhấn Lưu
 5. Nhấn vào biểu tượng máy in để in danh sách khen thưởng

Kỷ luật

 1. Tại phân hệ Học sinh, chọn Hồ sơ\Khen thưởng kỷ luật
 2. Tại tab Kỷ luật, nhấn Ghi nhận kỷ luật
 3. Khai báo Thông tin chung:
  • Số quyết định, Ngày quyết định.
  • Nhập Nội dung kỷ luật
 4. Khai báo Chi tiết quyết định kỷ luật:
  • Nhấn Bấm vào đây để thêm mới.
  • Khai báo lần lượt chi tiết nội dung kỷ luật học sinh
 5. Nhấn Lưu.
Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ