Hồ sơ học sinh

Giúp hiệu trường quản lý được hồ sơ học sinh: học sinh đang học hay học sinh đã ra trường. Anh/chị có thể thực hiện Thêm mới hồ sơ, Nhập khẩu hồ sơ cho học sinh trong trường.

I. Thêm mới hồ sơ học sinh

I. Thêm hồ sơ học sinh

 • Tại phân hệ Học sinh\Hồ sơ\Hồ sơ học sinh. Tại đây anh/chị có thể theo dõi hồ sơ tất cả học sinh đã nhập trên phần mềm (theo các năm) hoặc danh sách học sinh đang theo học tại trường (năm học hiện tại)
 • Nhấn Thêm
 • Khai báo thông tin hồ sơ học sinh theo các tab như Thông tin chung, Thông tin địa chỉ, Thông tin liên hệ, gia đình, Thông tin cần lưu ý hay Thông tin khác
 • Nhấn Lưu

Trường hợp muốn sửa thông tin hồ sơ thì tích chọn hồ sơ cần sửa, nhấn Sửa

* Trường hợp muốn cập nhật ảnh hàng loạt cho học sinh để đỡ tốn thời gian nhập liệu:

 • Chọn menu Tiện ích, nhấn Cập nhật ảnh hàng loạt
 • Nhấn Chọn ảnh hoặc kéo thả ảnh, lựa chọn ảnh cần cập nhật.
  Lưu ý: Để có thể cập nhật ảnh hàng loạt, anh/chị giữ phím Ctrl và lựa chọn các ảnh cần cập nhật. Tên ảnh cần trùng với mã học sinh.
 • Nhấn Cập nhật.
II. Nhập khẩu hồ sơ học sinh

II. Nhập khẩu hồ sơ học sinh

 • Tại phân hệ Học sinh\Quản lý trẻ\Hồ sơ trẻ
 • Chọn menu Tiện ích\Nhập khẩu
 • Tại Bước 1:Chọn tệp nguồn, có thể lựa chọn hình thức nhập khẩu là Nhập khẩu thêm mới để thêm mới học sinh vào danh sách hoặc Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin vào danh sách học sinh đã có trên phần mềm.

Cách 1: Nhập khẩu thêm mới

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập khẩu thêm mới. Lựa chọn định dạng tệp: Mỗi lớp một danh sách  hoặc Chung một danh sách
 • Tải tệp mẫu của chương trình và thêm thông tin học sinh vào tệp mẫu.
 • Tải tệp chứa dữ liệu học sinh cần thêm mới lên phần mềm.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách không nằm trong sheet đầu tiên, anh/chị chọn lại sheet chứa dữ liệu.
 • Dòng tiêu đề là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, anh/chị chọn lại dòng chưa tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả bản ghi hợp Hợp lệ và Không hợp lệ.
   Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn tải tệp Dữ liệu không hợp lệ để chỉnh sửa và nhập khẩu lại.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi biên mục hợp lệ vào hệ thống

– Cách 2: Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin học sinh

 • Tại phần Hình thức nhập khẩu, lựa chọn là Nhập cập nhậtLưu ý: Anh/chị có thể thực hiện chức năng Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin bằng cách: Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh hoặc vào menu Quản lý trẻ/Hồ sơ trẻ/Tiện ích/Xuất khẩu để lấy danh sách học sinh trong lớp cần bổ sung thông tin.
 • Tải tệp chưa dữ liệu thông tin đầy đủ lên phần mềm vf thực hiện các bước tương tự như nhập khẩu thêm mới.
III. Xếp lớp/chuyển lớp

III. Xếp lớp/chuyển lớp

 1. Để xếp lớp/chuyển lớp cho học sinh, anh chị vào Hồ sơ/Xếp lớp đầu năm. Tích chọn học sinh cần thực hiện xếp lớp, chuyển lớp, nhấn Xếp lớp/chuyển lớp và chọn lớp được chuyển đến cho học sinh.

Ngoài ra anh/chị còn có thể sắp xếp lại thứ tự hiển thị trên danh sách học sinh bằng cách chọn học sinh cần sắp lại thứ tự. Chọn Tiện ích\Sắp xếp thứ tự

IV. Cập nhật mã định danh từ CSDLQG

IV. Cập nhật mã định danh từ CSDLQG

 • Vào Học sinh\Hồ sơ\Hồ sơ học sinh, nhấn vào Tiện ích/Cập nhật mã định danh từ CSDL Quốc gia.
 • TH1: Trên CSDLQG của đơn vị chưa có/chưa đầy đủ thông tin học sinh, anh/chị thực hiện như sau:
  Xuất khẩu danh sách học sinh đã có trên MISA QLTH => Đăng nhập vào CSDLQG và nhập khẩu danh sách học sinh vừa xuất ra từ MISA QLTH, CSDLQG tự động sinh mã định danh cho học sinh => Xuất khẩu danh sách học sinh trên CSDLQG => Nhập khẩu vào phần mềm MISA QLTH để cập nhật mã định danh.

Bước 1: Xuất khẩu danh sách học sinh đã có trên MISA QLTH

 1. Nhấn xuất khẩu danh sách học sinh
 2. Phần mềm tự động xuất khẩu danh sách học sinh theo đúng mẫu của CSDLQG để bổ sung thông tin/thêm mới học sinh vào CSDLQG.

Bước 2: Nhập khẩu danh sách học sinh vào CSDLQG

Anh/chị sử dụng tệp danh sách học sinh vừa xuất ra từ MISA QLTH ở bước 1 để nhập khẩu vào CSDLQG.

 1. Đăng nhập vào phần mềm của Bộ giáo dục: http://truong.csdl.moet.gov.vn/Login.aspx bằng tài khoản của nhà trường trên hệ thống CSDL Bộ giáo dục.
 2. Chọn menu 4. Học sinh\4.1. Hồ sơ học sinh\4.1.1. Nhập khẩu danh sách học sinh từ excel
 3. Nhấn Choose file/Chọn Tệp: chọn tệp danh sách học sinh vừa xuất ra từ MISA QLTH ở bước 1.
 4. Click nút Tải tệp -> nhấn Cập nhật để hoàn thành quá trình cập nhật dữ liệu.
 5. Sau khi nhập khẩu danh sách học sinh mới vào, trên CSDLQG tự động sinh mã định danh cho học sinh.

Bước 3: Cập nhật mã định danh vào CSDLQG vào phần mềm QLTH

Anh/chị thực hiện xuất khẩu danh sách học sinh từ CSDLQG, sau đó nhập khẩu vào phần mềm QLTH để cập nhật mã định danh của học sinh.

 1. Trên CSDLQG, chọn menu 4. Học sinh\4.1. Hồ sơ học sinh\4.1.1. Nhập khẩu danh sách học sinh từ excel

  • Nhấn Khối/Lớp cần xuất khẩu thông tin học sinh
  • Nhấn Tải file mẫu kèm dữ liệu
 2. Sau khi tải xong danh sách học sinh trên CSDLQG về máy, anh/chị thực hiện nhập khẩu danh sách học sinh vào QLTH để cập nhật mã định danh học sinh.
  • Tại bước 3, anh/chị chọn tệp nhâp khẩu là tệp danh sách học sinh vừa xuất ra từ CSDLQG.
  • Chọn các thông tin để xác minh đúng học sinh cần cập nhật.
  • Nhấn Kiểm tra thông tin, phần mềm tự động kiểm tra thông tin học sinh trên tệp nhập khẩu và trên phần mềm. Sau khi kiểm tra thành công hiển thị thông tin kết quả số hồ sơ học sinh được cập nhật, số hồ sơ học sinh không được cập nhật.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật mã định danh cho các Học sinh được cập nhật
  • Lưu ý: Với học sinh không được cập nhật, anh/chị nhấn hồ sơ không được cập nhật để chỉnh sửa và thực hiện cập nhật lại.
 • TH2: Trên CSDLQG của đơn vị đã có đầy đủ thông tin học sinh, anh/chị chỉ cần thực hiện Bước 3 như trên: xuất khẩu danh sách học sinh từ CSDLQG => nhập khẩu vào phần mềm QLTH để cập nhật mã định danh của học sinh.

Cập nhật 16/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ