Quản lý học sinh chuyển trường đi

Mục đích: Giúp văn thư ghi nhận học sinh chuyển đi trong trường.

Hướng dẫn chi tiết:

 1. Vào Hồ sơ\Biến động.
 2. Nhấn vào Ghi nhận biến động, chọn Chuyển đi.
 3. Khai báo thông tin học sinh chuyển đi:
  • Các thông tin có dấu (*) đỏ bắt buộc phải khai báo: Họ và tên, Ngày chuyển đi.
  • Tùy chọn Là biến động trong hè: Tích chọn nếu muốn học sinh này chỉ được thống kê vào số lượng biến động trong hè, không hiển thị trên các màn hình, sổ sách, báo cáo trong năm học

4. Nhấn Lưu.

Trả hồ sơ điện tử cho học sinh chuyển đi

Nhà trường có thể trả hồ sơ điện tử cho học sinh chuyển đi bằng cách nhấn vào dấu ba chấm, chọn Trả hồ sơ điện tử cho học sinh chuyển đi

 1. Trả hồ sơ điện tử: 
  • Nhập Địa chỉ email để phần mềm trả hồ sơ điện tử cho học sinh.
  • Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ gửi hồ sơ điện tử của học sinh chuyển đi vào email đã khai báo.
 2. Tải hồ sơ điện tử:
  • Tích chọn Tải hồ sơ điện tử để tải hồ sơ điện tử của học sinh.
  • Nhấn vào link Hồ sơ đính kèm hoặc nhấn Đồng ý để tải về.

Lưu ý:

 • Trường hợp học sinh chuyển đi có Ngày chuyển đi nằm trong năm học hiện thời (ngày bắt đầu – ngày kết thúc năm học) thì sẽ ảnh hưởng một số màn hình sau:
  • Sổ điểm cá nhân: gạch tên học sinh và hiển thị nội dung ở cột Ghi chú “Đã chuyển trường từ ngày…
  • Tổng hợp kết quả học tập/Tổng hợp đánh giá: gạch tên học sinh, khi di chuột vào Họ và tên học sinh có hiển thị ghi chú kèm theo “Đã chuyển trường từ ngày…
  • Không chọn được học sinh đó trong danh sách học sinh.
 • Có thể không thực hiện tổng kết kết quả cuối kỳ/cuối năm đối với học sinh chuyển đi.
 • Nếu học sinh có biến động ở HK2 thì giữ lại điểm tổng kết của HK1, không tính điểm tổng kết cho HK2 và cả năm
Cập nhật 03/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ