Quản lý học sinh xin đi học trở lại

Giúp văn thư ghi nhận học sinh đi học trở lại trong trường hợp trường có sử dụng phân hệ Học sinh.

 1. Chọn menu Hồ sơ\Biến động.
 2. Khai báo thông tin học sinh đi học trở lại:
  • Tích chọn Chọn học sinh từ danh sách học sinh nghỉ học đã khai báo => chương trình sẽ lấy lên các học sinh nghỉ học dài hạn, bỏ học, thôi học.
  • Chọn Họ và tên từ danh sách => phần mềm sẽ lấy lên Ngày sinh, Giới tính, Vào lớp.
  • Nhập Ngày đi học trở lại.
 3. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Trường hợp có học sinh đi học trở lại thì sẽ ảnh hưởng một số màn hình sau:

 • Hồ sơ: học sinh hiển thị theo thứ tự alphabet như trước khi nghỉ học.
 • Sổ cá nhân giáo viên: hiển thị nội dung ở cột Ghi chú “Đã đi học trở lại từ ngày…
 • Tổng kết: khi di chuột vào Họ và tên học sinh có hiển thị ghi chú kèm theo “Đã đi học trở lại từ ngày…
Cập nhật 14/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ