1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. Tính năng mới R142 Thiết bị – Ngày phát hành 11/11/2022

Tính năng mới R142 Thiết bị – Ngày phát hành 11/11/2022

1. Giáo viên bộ môn mong muốn có thể mượn kho phòng kèm thiết bị để tiết kiệm thời gian khi lập phiếu đăng ký mượn

Trước đây:

 • Giáo viên bộ môn lập phiếu mượn kho phòng, nếu có nhu cầu sử dụng thiết bị trong giờ học đó, giáo viên sẽ đăng ký mượn kho phòng kèm theo thiết bị.
 • Hiện phần đăng ký mượn thiết bị chưa đáp ứng mượn kèm kho phòng. Tại phần đăng ký mượn kho phòng thì có hiển thị danh sách thiết bị mượn kèm, tuy nhiên cột này chưa cho phép điền.
 • Giáo viên bộ môn mất thời gian thao tác nhiều lần.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại mục Mượn trả\Mượn kho/phòng, khi Đăng ký mượn kho/phòng:
  • Nếu đăng ký mượn tiết chưa có thông tin đăng ký mượn thiết bị: Cho phép Thêm thiết bị mượn kèm.
  • Nếu đăng ký mượn kho/phòng tại tiết đã có thông tin đăng ký mượn thiết bị: Phần mềm tự động lấy lên danh sách thiết bị, giáo viên có thể Chỉnh sửa (nếu muốn)
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ thiết bị mong muốn biết được các phiếu mượn chưa có thông tin môn học để dễ dàng rà soát, nhắc nhở

Trước đây

 • Khi lập phiếu đăng mượn thiết bị, các thông tin về tiết, tên thiết bị, sô lượng là bắt buộc buộc điền. Nhiều trường hợp giáo viên vội nên chưa điền các thong tin còn lại như môn học, lớp, tiết PPCT, mục đích.
 • Khi in Sổ mượn trả thiết bị, với các phiếu mượn chưa có thông tin môn học, phần mềm hiển thị chung trong môn Dùng chung. 
 • Cán bộ thiết bị dễ nhầm lẫn thông tin trong khi rà soát vì Cán bộ thiết bị đã thiết lập môn Dùng chung cho một số loại thiết bị.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại Báo cáo\TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị, khi thiết lập tham số báo cáo:
  • Nếu chọn xem Tất cả các môn, đối với các phiếu mượn chưa có thông tin môn học: tách khỏi môn Dùng chung, gộp vào nhóm mới theo từng giáo viên Chưa khai báo thông tin môn học.
  • Nếu chọn xem môn Dùng chung: hiển thị danh sách môn Dùng chung và danh sách thiết bị Chưa khai báo thông tin môn học.
  • Nếu chỉ chọn môn học cụ thể: chỉ lấy lên danh sách thiết bị môn học đó.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Giáo viên bộ môn mong muốn có thể tham khảo phiếu mượn kho phòng cho các tuần khác để tiết kiệm thời gian lập phiếu

Trước đây:

 • Giáo viên bộ môn lập kế hoạch mượn kho phòng để phục vụ giảng dạy. Theo thời khóa biểu, lịch các tiết của môn học do mỗi giáo viên phụ trách là cố định trong tuần, nên giáo viên có thể tham khảo lại kế hoạch mượn kho phòng của tuần trước đó.
 • Trên màn Mượn kho phòng\Đăng ký mượn, phần mềm cho phép giáo viên bộ môn đăng ký mượn kho phòng và sao chép phiếu trong ngày hoặc sao chép sang ngày khác trong tuần. Tuy nhiên chưa đáp ứng cho sao chép phiếu mượn sang tuần khác.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại mục Mượn trả\Mượn kho/phòng, sau khi lập phiếu Đăng ký mượn kho phòng thành công: Bổ sung tính năng cho phép Sao chép phiếu.
 • Tại Kế hoạch mượn\DS Kho/phòng, cho phép Sao chép phiếu mượn.
 • Các thông tin được sao chép là Tiết học; Kho phòng; Danh sách thiết bị mượn kèm; Môn học; Lớp.
 • Xem hướng hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể tiếp tục ghi mượn các phiếu mượn trên cùng một trang để tiết kiệm thời gian

Trước đây:

 • Tại phần Mượn trả\Mượn thiết bị, phần mềm hiển thị các đăng ký mượn theo thời gian theo trang.
 • Khi Cán bộ thiết bị chọn các bản ghi rồi thao tác ghi mượn một số phiếu ở các trang 2, 3, 4… (sau trang 1), sau khi ghi mượn xong, phần mềm lại tự động quay về trang 1 chứ không ở lại trang đang thao tác.
 • Khiến Cán bộ thiết bị mất thời gian quay lại trang đang thao tác để tìm lại phiếu cần ghi mượn.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại phần Mượn trả\Mượn thiết bị:
  • Khi người dùng thao tác bản ghi thuộc trang 2, 3, 4,… sau khi thao tác ghi mượn xong vẫn ở lại trang đó và giữ nguyên bộ lọc đang có.
  • Cập nhật trạng thái bản ghi vừa thao tác.

5. Cán bộ thiết bị mong muốn in được phiếu ghi giảm để báo cáo khi được yêu cầu để nộp cho Ban Giám hiệu nhà trường

Trước đây:

 • Vào cuối kỳ/ năm/đột xuất có nhu cầu báo cáo, Cán bộ thiết bị in các chứng từ liên quan để nộp cho Ban Giám hiệu và đơn vị chủ quản, bao gồm: danh sách thiết bị, phiếu ghi tăng, biên bản kiểm kê, phiếu thanh lý và phiếu ghi giảm.
 • Phần mềm cho phép in các chứng từ: danh sách thiết bị, phiếu ghi tăng, biên bản kiểm kê, phiếu thanh lý.
 • Tuy nhiên chưa cho phép in hoặc xuất khẩu phiếu ghi giảm khiến cán bộ thiết bị mất thời gian lập lại phiếu bên ngoài.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại mục Thiết bị\Giảm thiết bị: Thêm chức năng cho phép in phiếu ghi giảm thiết bị.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Cán bộ thiết bị mong muốn khi xem Sổ mượn trả thiết bị chỉ thấy những trang của giáo viên có phát sinh mượn trả để tiết kiệm thời gian tra cứu

Trước đây:

 • Vào cuối kỳ/ năm/đột xuất có nhu cầu báo cáo, Cán bộ thiết bị sẽ xem Sổ mượn trả thiết bị những trang sổ của giáo viên bộ môn phát sinh mượn trả.
 • Tại tham số báo cáo TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị, phần mềm cho phép xem Sổ mượn trả thiết bị trong thời gian lựa chọn nhưng lại hiển thị cả những trang sổ của giáo viên không phát sinh mượn trả gây mất thời gian.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại Báo cáo\TB-S02: Sổ mượn trả thiết bị, khi khai báo tham số bổ sung lựa chọn Thống kê cả giáo viên không có dữ liệu.
  • Nếu tích chọn sẽ thống kê đầy đủ tất cả giáo viên, kể cả giáo viên không phát sinh mượn trả.
  • Nếu không tích chọn sẽ mặc định chỉ in ra sổ có các giáo viên phát sinh dữ liệu mượn trả.
 • Áp dụng cho cả Sổ mượn thiết bị Sổ theo dõi sử dụng thiết bị.
 • Chỉ áp dụng cho chế độ in theo: Tổ bộ môn.
 • Nếu chọn in theo Môn học hoặc Kho phòng thì không hiển thị checkbox này, mặc định chỉ in các giáo viên có phát sinh dữ liệu
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

7. Cán bộ thiết bị mong muốn có thể xem các bản ghi mượn theo tuần để tiết kiệm thời gian tìm kiếm

Trước đây:

 • Mỗi khi cần ghi mượn hoặc kiểm tra thông tin về các phiếu đăng ký mượn, Cán bộ thiết bị xác định được bản ghi thuộc khoảng thời gian nào nên chỉ muốn tìm trong các bản ghi thuộc khoảng thời gian đó.
 • Tại phần Mượn trả\Mượn thiết bị:
  • Phần mềm hiển thị các bản ghi mượn, chia theo các buổi trong ngày, hiển thị theo thứ từ ngày gần nhất đến ngày xa nhất.
  • Có bộ lọc chọn thời gian nhưng khi đã chọn thời gian vẫn giới hạn được số lượng bản ghi khiến Cán bộ thiết bị mất thời gian tìm kiếm.

Từ phiên bản R142 Thiết bị:

 • Tại Mượn trả\Mượn thiết bị: Khi chọn xem theo Kế hoạch tuần:
  • Khi chọn tuần cụ thể, chỉ lấy lên danh sách phiếu đăng ký mượn có thời gian thuộc tuần đó.
  • Áp dụng cả khi chọn mode Hiển thị tiết học.
Cập nhật 09/11/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ