1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R125
 5. CBTB mong muốn in được kế hoạch đăng ký sử dụng kho phòng theo từng tổ bộ môn

CBTB mong muốn in được kế hoạch đăng ký sử dụng kho phòng theo từng tổ bộ môn

Từ phiên bản R125: CBTB có thể in được kế hoạch đăng ký sử dụng kho/phòng theo từng tổ bộ môn để gửi kèm hồ sơ cho hiệu trưởng phê duyệt cùng đăng ký sử dụng thiết bị và lưu trữ.

Các bước thực hiện

 • Vào Thiết bị/Mượn trả/Kế hoạch mượn, chọn Tổng hợp đăng ký sử dụng kho phòng.

 • Khai báo các tham số báo cáo: Năm, thời gian, từ ngày…đến ngày
 • Chọn in theo Kho phòng để in danh sách tổng hợp đăng ký sử dụng kho phòng được chọn của các tổ bộ môn trong trường.
 • Chọn in theo Tổ bộ môn để in danh sách tổng hợp đăng ký sử dụng kho phòng của tổ bộ môn được chọn.
 • Chọn in theo Kho phòng hoặc Tổ bộ môn tương ứng.

 • Nhấn Lấy dữ liệu để in mẫu báo cáo với các mẫu báo cáo như sau:

Mẫu 1: Chọn in theo kho phòng.

Mẫu 2: Chọn in theo Tổ bộ môn

 • Anh chị xem hướng dẫn chi tiết Đăng ký mượn kho/phòng tại đây.
Cập nhật 10/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ