Báo cáo QĐ 5363

Mục đích: Báo cáo dữ liệu liên quan đến học sinh và giáo viên trong các giai đoạn đầu năm học và cuối năm học theo Quyết định số 5363 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Anh chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Báo cáo đầu năm theo QĐ 5363

I. Báo cáo đầu năm theo QĐ 5363

1. Thống kê giáo dục tiểu học.

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo đầu năm theo QĐ 5363/Thống kê giáo dục tiểu học.
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học 
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

2. Thống kê học sinh phổ thông bỏ học đầu năm.

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo đầu năm theo QĐ 5363/Thống kê học sinh phổ thông bỏ học đầu năm.
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

II. Báo cáo cuối năm theo QĐ 5363

II. Báo cáo cuối năm theo QĐ 5363

1. Thống kê giáo dục tiểu học

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo cuối năm năm theo QĐ 5363/Thống kê giáo dục tiểu học.
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

2. Thống kê chất lượng học sinh tiểu học

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo cuối năm năm theo QĐ 5363/Thống kê chất lượng học sinh tiểu học
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học, Lựa chọn kỳ đánh giá: Cả năm, Học kỳ I, Học Kỳ II, Giữa kỳ.
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

3. Thống kê học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo cuối năm năm theo QĐ 5363/Thống kê học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

4. Thống kê học sinh phổ thông bỏ học cuối năm

 • Chọn Học sinh/Báo cáo/Báo cáo cuối năm năm theo QĐ 5363/Thống kê học sinh phổ thông bỏ học cuối năm.
 • Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem để xem báo cáo.
 • Chọn tham số báo cáo: Năm học
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.
Cập nhật 22/06/2021

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ