1. Trang chủ
  2. Thời khóa biểu
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Thiết lập tiết giảng không chồng lấn

Thiết lập tiết giảng không chồng lấn

Cho phép anh/chị thiết lập các tiết giảng không trùng nhau trên TKB.
Ràng buộc này giúp sắp xếp số lớp tối đa học 1 hoặc nhiều môn trong cùng 1 tiết

Ví dụ 1: Nhà trường có 2 phòng tin học. Do vậy mỗi tiết chỉ có tối đa 2 lớp học môn Tin học.
Ví dụ 2: Nhà trường có 1 phòng bộ môn chung cho Âm nhạc và Mỹ thuật. Do vậy mỗi tiết chỉ có tối đa 1 lớp học môn Âm nhạc hoặc Mỹ thuật.
Thiết lập ràng buộc như sau:

  1. Chọn Tiết giảng không chồng lấn, chọn Bấm vào đây để thêm dòng mới
  2. Khai báo Môn học Phạm vi của tiết giảng không chồng lấn
    Phạm vi: Anh/chị chọn 1 hoặc nhiều lớp cùng học môn học trong 1 tiết để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường.
  3. Nhấn Lưu nháp để hoàn tất việc khai báo.

Lưu ý: Nhấn biểu tượng thùng rác để xóa các tiết giảng theo thực tế ở đơn vị.

Cập nhật 16/02/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ