Hạn chế môn học nặng liên tiếp

Mục đích:

Giúp giáo vụ sắp xếp các môn học nặng không học 2 ngày liên tiếp hoặc các nhóm môn hạn chế học cùng 1 ngày.

Các bước thực hiện

    1. Tại bước Lập thời khóa biểu, anh/chị chọn Hạn chế môn học nặng liên tiếp.
    2. Nhấn vào đây để khai báo các môn học không sắp xếp 2 ngày liên tiếp
    3. Nhấn vào đây để chọn nhóm môn hạn chế học cùng một ngày
    4. Nhấn Lưu nháp/Tạo thời khóa biểu
Cập nhật 22/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ