Lập thời khóa biểu

I. Tinh chỉnh thời khóa biểu

 1. Sau khi chương trình đã tạo xong thời khóa biểu dựa trên các tiêu chí mà anh chị đã khai báo, Anh chị có thể xem thời khóa biểu của từng lớp và từng giáo viên.
 2. Để thay đổi lịch của lớp/giáo viên đang theo dõi, anh chị chọn tiết học cần thay, sau đó nhấn và giữ chuột trái để kéo tiết học đến vị trí mong muốn.
 3. Trường hợp tiết học được kéo đến vị trí mới và ảnh hưởng gây thay đổi lịch của lớp/giáo viên khác, chương trình hiển thị thông báo như dưới đây. Anh/chị vui lòng lưu lại nội dung khi thay đổi để tiện theo dõi. Nhấn Xác nhận để tiếp tục sắp xếp hoặc nhấn Hủy bỏ để hủy thay đổi.
 4. Đối với các Tiết học chờ sắp xếp vị trí, anh/chị kéo thả tiết học đó vào khu vực Danh sách tiết chờ xếp lịch
 • Nhấn Hoàn thành để lưu thay đổi.
  Lưu ý: Nhấn Áp dụng TKB để áp dụng TKB vừa thiết lập trong trường hợp nhà trường có sử dụng phân hệ học sinh của MISA QLTH.

II. Công cụ tối ưu thời khóa biểu

Trường hợp thời khóa biểu được phần mềm tạo ra có nhiều tiết rải rác trên lịch của giáo viên (chỉ có 1 tiết/buổi), anh/chị có thể sử dụng công cụ Tối ưu để gom các tiết rải rác vào cùng ngày/cùng buổi.

 • Ngay sau khi thiết lập xong các ràng buộc và chọn Xếp TKB, Chương trình tự động kiểm tra trên thời khóa biểu đang có các tiết lẻ nào để người lập thời khóa biểu theo dõi. Chọn Tối ưu để tự động tối ưu các tiết lẻ.
 • Trong quá trình tinh chỉnh TKB, anh/chị có thể chọn Công cụ tối ưu để gom các tiết lẻ tự động. Tuy nhiên sau khi tối ưu TKB sẽ thay đổi hoàn toàn thời khóa biểu đã chỉnh tay.

III. Công cụ đánh dấu thời khóa biểu

Trên giao diện sắp xếp thời khóa biểu có chứa nhiều thông tin tiết học của lớp và giáo viên, dễ dây rối khi giáo vụ đối chiếu và phân biệt lịch dạy của từng đối tượng. Anh chị có thể sử dụng công cụ Đánh dấu để đánh dấu và phân biệt nhanh chóng lịch của từng đối tượng.

IV. Công cụ cố định thời khóa biểu

Trong quá trinh sắp xếp thời khóa biểu, anh chị sử dụng công cụ Cố định để khóa lịch dạy của giáo viên/lịch học của lớp đã được sắp xếp để không gây xáo trộn khi xếp tiếp lịch của giáo viên khác/lớp khác. Anh chị có thể tích chọn để cố định lịch của giáo viên hoặc lớp học

V. Lưu ý

 1. Trường hợp Không thể lập thời khóa biểu đáp ứng tất cả các ràng buộc đã khai báo, phần mềm hiển thị thông báo như dưới đây. Anh/chị có thể chọn Sử dụng TKB để áp dụng hoặc chỉnh sửa thêm hoặc nhấn Quay lại để thay đổi ràng buộc.
 2. Xuất khẩu thời khóa biểu
 • Nhấn vào biểu tượng máy in để in TKB.
 • Nhấn vào Thay đổi ràng buộc để thay đổi các ràng buộc khai báo trước đó (Áp dụng khi sửa thời khóa biểu đã tạo).
Cập nhật 19/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ