1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R125
  5. Giáo vụ muốn sắp xếp tiết dạy của giáo viên tại một điểm trường gần nhau để giáo viên không phải di chuyển nhiều lần giữa các điểm trường trong ngày

Giáo vụ muốn sắp xếp tiết dạy của giáo viên tại một điểm trường gần nhau để giáo viên không phải di chuyển nhiều lần giữa các điểm trường trong ngày

Từ phiên bản R125: Cán bộ khi xếp thời khóa biểu có thể xếp lịch dạy cho một giáo viên chỉ dạy tại một số điểm trường nhất định để giáo viên tiết kiệm thời gian đi lại mà không cần thay đổi điểm trường liên tục.

Các bước thực hiện

1. Thiết lập điểm trường

  • Nếu trường có nhiều điểm trường khác nhau anh chị cần khai báo các lớp nào sẽ thuộc điểm trường nào.

  • Tại bước thiết lập danh mục lớp học, chọn thiết lập điểm trường để khai báo lớp và các điểm trường tương ứng.

2. Thiết lập ràng buộc điểm trường

  • Sau khi đã khai báo điểm trường tại bước thiết lập ràng buộc, anh chị sẽ thấy ràng buộc điểm trường được hiển thị.
  • Tại đây, anh chị có thể khai báo số lượt di chuyển điểm trường trong ngày cho giáo viên nếu:

– Nếu trong ngày giáo viên không thay đổi điểm trường thì anh chị thiết lập giá trị này bằng 0, khi đó không cần khai báo số tiết di chuyển giữa các điểm trường.

– Nếu trong ngày giáo viên có nhu cầu thay đổi điểm trường thì anh chị khai báo số lần di chuyển, đồng thời khai báo số tiết di chuyển giữa các điểm trường.

  • Ngoài ra, anh chị có thể thiết lập riêng cho một số giáo viên có số lượt di chuyển giữa các điểm trường khác với các giáo viên còn lại thì anh chị chọn Thiết lập riêng cho từng giáo viên.

 

Cập nhật 24/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ